Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE QUAESTIES.

Herhaaldelijk uitgenoodigd door het Bestuur van de IJselmonde'sche afdeeling van Patrimonium — uitgenoodigd en tot aannemen vriendelijk gedrongen, meer dan eenmaal, ook door haren eere-voorzitter Ds. R. Smeding, gaf ik eindelijk gehoor en trad voor eenigen tijd in openbare vergadering met debat voor genoemde vereeniging op.

Ingevolge verzoek behandelde ik art. X van Patrimoniums Sociaal Program en sprak over „Vaccinatie-dwang."

Voor een aandachtig gehoor in het meer dan gevulde zaaltje van Mr. Bichon van IJselmonde, las ik een geheel geschreven lezing voor, daarbij achtereenvolgsns stilstaande bij een drietal punten, n.1.:

a. bij de geschiedenis;

b. bij de gevaren;

c. bij de waardeloosheid van den ten onzent bestaanden zijdelingschen vaccinatie-dwang.

Mij plaatsende, gelijk ik reeds in den aanvang aankondigde, op het standpunt van den vaccinatie-vóórstander, bestreed ik alleen den dwang — en ik deed dit in hoofdzaak met wapenen uit het tuighuis van de meest onverdachte vereerders van Jenner.

Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door de heeren Van Wagtendonk en v. n. Bijllaardt, artsen, Ds. Lindeboom, J. L. v. Rij, H. v. Winkelhof en Hortensius: van welke heeren alleen de beide eersten het air van bestrijders aannamen. De heer v. d. Bijllaardt, de ofïïciëele combattant, uitgenoodigd vanwege de afdeeling, maakte van het hem gegeven verlof tot spreken het ruimste gebruik. Geliik hij, na aHoop der vergadering mij mededeelde, had hij met opoffering van nachtrust zich toegerust tot dezen strijd — en dit bleek dan ook wel uit de anderhalf cahier vullende argumenten, die hij der vergadering voorlas. Het zal zeker menigeen bevreemd hebben, dat een deskundige vóóraf zooveel werk moet maken om de vaccinatie te verdedigen, waarvan immers

Sluiten