Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

donk, arts; A. Willemsen, hoofd der school; H. van Winkelhof, wethouder; H. K. de Raadt, wethouder; W. de Jong, zalmhandelaar; H. C. van den Bijllaardt, arts, allen van IJselmonde.

Ook Dr. Schouten van Bolnes was uitgenoodigd, maar helaas niet tegenwoordig — ofschoon hij naar het oordeel van deze vergadering omtrent het doel der samenkomst voldoende was ingelicht. — De vergadering nam de volgende conclusies:

lo. De vergadering verklaart: dat Dr. Schouten de vraag van den heer H. van Winkelhof: „Als morgen aan den dag de pokken haar intrede in onze gemeente doen, wat is dan uw advies? Moet ik mij dan met vrouw en kinderen laten vaccineeren, Ja of neen?" met Ja beantwoord heeft en dat dit „ja" in verband stond met een desbetreffende vraag (1) van Dr. H. C. van den Bijllaardt aan Dr. Schouten.

2e. spreekt hun leedwezen uit dat Dr. Schouten dit „ja" in de Rotterdammer Courant heeft trachten te verzwakken.

3e. betreurt het dat Dr. Schouten op deze vergadering niet is verschenen.

4e. concludeert: dat de waarheid aan de zijde van Dr. H. C. van den Bijllaardt is.

U, geachte Redactie, dankzeggende voor de plaatsing van dit kort verslag van onze vergadering, teeken ik mij met de meeste achting

Namens de vergadering, •J. HOEKSTRA, Ned. Herv. Pred.,

Scriba.

Het zij mij vergund, op dit gewichtig document eenige kantteekeningen te maken.

«. „Op advies van Ds. Smeding, eere-voorzitter van Patrimonium" (het doet mij leed, dat Ds. Smeding aan dit kromme advies, zijne waardigheid van eere-voorzitter der af deeling verbindt: en betwijfel voorts, of hij het recht had in deze qualiteit te handelen.)

b „Werd dóór Dr. v. d. B. een raad van eer saam geroepen." Dus een „raad van eer" bestaande uit 12 leden, en geroepen om recht te spreken in de quaestie v. d. Bijllaardt-Schou-

(I) Zoudt gij, bij dreigend gevaar, uw Trouw en kinderen Taccineeren of doen Taccineeren?

Sluiten