Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT IS WAARHEID?

Wij zagen dus, hoe er tusschen T)r. v. d. Bijllaardt en mij twee quaesties waren gerezen.

De eerste quastie was: heeft Dn. v. d. Bi.ti.i.aakdt al of niet een valsch persbericht in de wereld geholpen? Zwart op wit staat in de N. R. Ct:

Van andere zijde wordt ons meegedeeld, dat toen een collega van den heer Schouten hem eens pertinent de vraag stelde: zoudt gij bij dreigende pokken uwe vrouw en kinderen inenten of doen inenten ?— de heer Schouten antwoordde: Bij dreigende pokken zal ik mijn vrouw en kinderen inenten.

Mijne beschuldiging betrof deze 10 laatste door mij gecursiveerde woorden. Ik beweerde, dat het onwaar was, dat ik deze woorden had gesproken. Reeds den volgenden dag erkent de heer v. d. B. zijne onwaarheid, door te schrijven, dat ik in plaats van bovengenoemde woorden geantwoord had, dat ik die vraag niet wilde beantwoorden.

Voor den IJsehnonde'schen eereraad is het echter een klein kunstje, nochtans te concludeeren: ,,de waarheid is aan de zijde van Dk. v. i>. B."

Hij schuift eenvoudig een andere quaestie op het tooneel. Het doet er niet toe welke! Hij nam de vraag van v. Winkelhof, maar . . . had evengoed als volgt kunnen concludeeren: De raad van eer, ernstig overwegende, dat Alexander de Groote Klein-Azië heeft veroverd, besluit, dat de waarheid is aan de zijde van Dr. v. i>. Bijllaardt.

De tweede quaestie laat zich eveneens gemakkelijk uitmaken. Voor het wezen van dit geschil verwijs ik naar pag. 6 en 7 hierboven. Een vijftal punten waren het, waarop ik den heer v. d. B. beschuldigde en ook, nadat hij door zijn „raad van eer" gelauwerd werd, blijf beschuldigen van geschreven te hebben in strijd met de waarheid.

Sluiten