Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen houden , dat zij dAn alleen den vrede en de vreugde huns harten zouden kunnen bewaren !

Gemeente ! dat predik ik ook u ! Wilt gij kracht en troost, wilt gij vrede en blijdschap, wilt gij in één woord zegen , blijf bij den Heer met een vast hart.

Laat ik daarover nog enkele woorden tot u mogen zeggen.

Waarmede heeft een Christen in het leven wel het meest te strijdenIs het niet met de booze verzoekingen, die, zooals Lnther zegt , van de zijde van wereld , duivel en vleesch op ons aanstormen! Neem wat gij wilt: iets blijdes of iets droevigs , voorspoed of tegenspoed; het kan beide ons ten val , maar het kan ook beide ons ten zegen worden. Waarvan hangt dat af ? hiervan, of wij al dan niet bij den Heer blijven. Het leed , zonder den Heer gedragen, maakt op den duur dof en stomp, of hard en bitter, liet goede , zonder den Heer genoten , maakt lichtzinnig en overmoedig. Maar als wij beide , blijdschap en smart, goede en kwade dagen uit Gods hand aannemen , dan worden zij ons ten zegen , dan worden wij er door geheiligd en gereinigil , gevormd voor den hemel, en daarop komt het toch maar aan. Eene moeder zeide mij eens: „het leven is zwaar en moeielijk, maar och, hoe moeielijk het ook voor mij en mijne kinderen moge zijn of worden, als ik dit ééne maar zien mag, dat God door Zijn Geest in hunne harten werkt , zoodat zij daardoor getroost en gesterkt, geheiligd en gereinigd worden. Dat, dat in hoofdzaak bid ik maar voor mijne kinderen."' Toen ik dat hoorde , dacht ik : ja , zoo is het, maar wanneer zal dat zijn , wanneer zal het groote voorrecht ons deel worden, dat alle dingen ons ten beste dienen als wij met een vast hart bij den Heer blijven, als wij blijven in het geloof en in de liefde tot Hem, die ons lief heeft met een eeuwige liefde.

Broeders en zusters! Wat zal ons levenslot worden ? Wat zult gij van mij , en wat zal ik van u hooren , als wij van elkander zijn gegaan .' Zal ik mij met u mogen verblijden of zal ik spoedig met u moeten treuren

Sluiten