Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij weten het niet; de toekomst is voor ons verborgen — en dat is gelukkig ook — maar dit weet ik: als gij met een vast hart hij den lieer blijft , zal het u nooit slecht gaan , dan zal mijn hart gerust kunnen zijn over 11. liet leed moge u dan treilen , het zal u niet deren ; het kruis gaat nooit de kracht te boven. Als gij bij den Heer blijft, zult gij met Paulus mogen juichen : niets kan mij scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus , onzen lieer. Doch dat niet alleen! Gij zult ook door den Heer in alles getroost en gesterkt worden. De zekerheid van Gods liefde zal uwe levenskracht zijn. Uwe vreugde zal door haar geheiligd en uwe smart door haar gelenigd worden , gelijk de bekende versregels het zoo schoon zeggen :

Welzalig 't huis, waar iedre vreugd gedeeld wordt Door U , wiens bijzijn elke vreugde wijdt.

Welzalig 't huis, waar elke smart gedeeld wordt Door U, Heer! die er Arts en Trooster zij t.

Er ligt een groote zegen in het blijven bij den Heer. Dan verliest ook de verzoeking haar macht, want als de verzoeking macht over ons verkreeg , was het altijd , omdat wij niet bij den Heer bleven , omdat wij de waakzaamheid en het gebed verzuimden. Als ik van verzoeking spreek , denk ik niet het iuinst aan verzoeking tot ongeloof, want ook ongeloof is zonde. Ik weet wel, dat het in de wereld niet voor zonde wordt gehouden , maar voor God is ongeloof zonde , en de Christen is zich daarvan ook bewust. Ongeloof is ook de bron van een menigte zonden. Omdat wij zoo weinig geloof, zoo weinig Godsvertrouwen hadden , deden wij zooveel, wat wij niet hadden moeten doen , en lieten wij zooveel na, wat toch op onzen weg lag, en wat God van ons wilde. Wij zagen op de mensehen, wij zagen op ons zelf, op ons voordeel , op onze begeerten, in plaats dat wij op den Heer zagen , en naar Zijne geboden vroegen; daarom struikelden wij. Wij bleven niet bij den Heer, en daarom had de booze macht over ons.

Wilt gij dus sterk zijn , wilt gij overwinnen .' in den Heer

Sluiten