Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij uwe kracht! Uwe ziel leve dicht bij Hem ! Heb u binnenkamer . Weet uwe knieën te buigen , weet voor Hem uit te storten uw gansche hart, vraag om de leiding van den H. Geest.

O. Iaat toch niemand denken: dat zijn schoone gedachten en woorden, maar in werkelijkheid is dat alles niets, in werkelijkheid hebben wij op ons zelf te steunen, en verder zijn wij %.m et lot afhankelijk. Neen , wat gij zoo sprekende voor de werkelijkheid houdt, dat is de werkelijkheid niet, dat is maar schijn. Werkelijk is alleen de hoogere wereld, werkelijk is alleen de kracht Gods , werkelijk is alleen , dat wie op den Heer steunt, niet bedrogen uitkomt. Kent gij een man, die zoovele aanvechtingen gehad heeft als Paulus kent gij iemand, die zooveel geleden heeftï maar hij zegt: „ik vermag alle dingen door Hem, die mij machtig maakt, Christus." Dat is geen grauwe theorie , dat is levenservaring. O, mocht gij allen zoo kunnen spreken. Mocht gij allen nog eens opspringen van vreugde, omdat gij het ervaart: de Heer leeft. Ik zeg u : er is geen ervaring blijder dan deze , dat de Heer leeft, dat God een realiteit is, dat Hij ons liefheeft, dat Hij in ons werkt, dat Hij in ons overwint.

Blijf dan met een vast hart bij Christus, en God zal uwe troost, uwe kracht, uwe levenssterkte zijn.

Uo.-h er is meer ! Als gij met een vaat hart bij den Heer > ij t, dan zult gij eerst recht ten zegen kunnen zijn voor anderen; dat is toch onze roeping, dat is het werk Gods, «lat wij op aarde te werken hebben. Wij hebben het doel van ons even niet in ons zelt; dat doel ligt liooger ; het is de komst van het Godsrijk. Zeker, de Heer is het, die Zijn rijk doet komen , maar Zijn wil is het, dat het zal komen door ons. Medearbeiders Gods te zijn is de hooge roeping van den Christen, eene roeping, welke wij vervullen, als wij elkander ten zegen zijn. En wanneer zijn wij elkander ten zegen ! Als wij elkander leiden op den weg naar den hemel, als wij elkander tot den Heer brengen. En hoe doen wij dat? door den Heer te belijden in woord en in daad , door veel, heel

Sluiten