Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veeartsen of keurmeesters wordt, door Burgemeester en Wethouders in overleg met den inspecteur in de tijdelijke waarneming van den dienst voorzien.

Art. 6.

Het gemeentebestuur is bevoegd, gehoord den hoofdinspecteur aan de keurings veeartsen en keurmeesters te vergunnnen andere betrekkingen te bekleeden en wat de eerstgenoemden betreft, de veeartsemjkunst uit te oefenen. Zij mogen nimmer handeldrijven of nering doen in artikelen waarvan hun de keuring is opgedragen. Dit verbod is mede toepasselijk op de leden van hun"gezin voor zooverre het verbodene te hunnen huize zou geschieden.

Art. 7.

Bij de aanvaarding hunner betrekking leggen de hoofd-inspecteur en de inspecteurs in handen van Onzen Minister, de keuringsveeartsen en de keurmeesters in die van den Burgemeester, den volgenden eed, (belofte) af.

Volgt eedsformulier ....

Art. 8.

De inspecteurs, de keurings-veeartsen en de keurmeesters zijn bevoegd te allen tijde vleesch, dat wordt vervoerd, ten verkoop wordt voorhanden gehouden in winkels, op markten of aan don openbaren weg, voorhanden is in bergplaatsen of winkels, of ten verkoop wordt aangeboden aan de woningen der ingezetenen,te onderzoeken en zich te overtuigen dat het goedgekeurd en deugdelijk is

Art. 9.

De inspecteurs, de keurings-veeartsen en de keurmeesters zijn bevoegd binnen den kriug waarin zij werkzaam zijn, desgevorderd onder vertoon van de akte van aanstelling, de op grond dezer wet aan hun toezicht onderworpen erveii, weiden, stallen en andere verblijfplaatsen van vee, slachtplaatsen, winkels of bergplaatsen van vleesch. en alle andere inrichtingen bedoeld in art. 1 sub. 3 ondanks den wil der bewoners of gebruikers tusschen zonsop-

Sluiten