Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 18.

Ieder, die het bedrijf van vleeschverkooper of worstfabrikant wenscht uit te oefenen of uitoefent, vleesch, dierlijken afval of bloed op eenigerlei wijze toebereidt of wenscht toe te bereiden met het doel dit te verkoopen of in gebruik te brengen voor andere personen dan die tot zijn gezin behooren, is verplicht hiervan kennis te geven aan den Burgemeester en op te geven in welk perceel of welke perceelen hij zulks wenscht te doen.

De kennisgeving van het te beginnen bedrijf moet minstens 20 dagen te voren geschieden, die van het bestaande bedrijf 30 dagen na het in werking treden dezer wet.

Art. 19.

Vleesch winkels of andere verkoopplaatsen van vleesch, worstfabrieken, bergplaatsen voor vleesch en plaatsen waar vleesch bloed en dierlijken afval wordt toebereidt of verwerkt, welke' naar het oordeel van den inspecteur niet behoorlijk zijn ingericht en waarin de gewenschte zindelijkheid niet wordt in acht"genomen moeten op advies van den inspecteur door den Burgemeester worden gesloten, behoudens het hooger beroep van den belanghebbende bij Gedeputeerde Staten opengesteld.

Terwijl het hooger beroep aanhangig is wordt de sluiting niet toegepast.

§ 3. A au het slachten en het keuren van vee en vleesch.

Art. 20.

Ieder die een stuk vee wil slachten of doen slachten is verplicht hiervan te voren kennis te gexen ten tijde en ter plaatse door het gemeente-bestuur daarvoor aangegeven.

Eenhoevige dieren mogen niet worden geslacht, dan na door een keurmeester te zijn onderzocht, goedgekeurd en van een goedkeuringsmerk voorzien.

De keuring vóór de slachting kan door het gemeentebestuur ook voor het overige vee verplichtend worden gesteld.

Art. 21.

Geslachte dieren, uitgezonderd kalveren, schapen en geiten welke in hun geheel mogen blijven, moeten vóór de keuring, over hun lengte zoodanig worden gekloofd dat beide helften aan den hals over een lengte vau 10 centimeter verbonden blijven. De

Sluiten