Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daartoe aangewezen ambtenaar is goedgekeurd en niet ten bl van die goedkeuring is voorzien van de daarvoor vastgesti merkteekenen of niet is gedekt door een, door of namens Burgemeester afgegeven bewijs van vergunning tot vervoei bewijs van goedkeuring.

Art. 31.

Het is verboden, vleesch dat is afgekeurd of om welke reden i ondeugdelijk is of schadelijk voor de gezondheid kan zijn, te verv ren, voorhanden te hebben, te koop te stellen, te verkoopen, tof bereiden of in gebruik te brengen of deze handelingen te d< verrichten. Deze bepaling is ook toepasselijk op verduurzaa en op toebereid vleesch.

Art. 32.

Het is verboden zonder vergunning uit nood geslacht of j storven vee te vervoeren of te doen vervoeren.

Wanneer dit vervoer echter noodzakelijk is kan de Burj meester het, gehoord een op grond dezer wet met de keuri belasten ambtenaar en met inachtnemen der wet van 20 Juli 18 (Stbl. 68), gewijzigd bij die van 15 April 1896 (Stbl. 68), do geschieden onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als nooc zullen worden geacht.

Art. 33.

De gemeentebesturen zijn bevoegd ten opzichte van eld< geslacht ingevoerd vleesch, met inachtnemen, der bepalingen dei wet, zoodanige voorschriften te geven als zij in het belang d keuring en der openbare gezondheid noodig zullen achteu.

Art. 34.

Ieder, die vleesch vervoert, ten verkoop voorhanden heeft, koop stelt, verkoopt, toebereidt met het doel het te verkoopen in gebruik te brengen is verplicht dit op vordering van de c grond dezer wet met de keuring belaste ambtenaren of ambti naren en beambten der rijks- of gemeente-politie te vertoon* en desverlangd op te geven de naam van wien en de plaa vanwaar het komt en voor wien het is bestemd.

Indien blijkt dat het vleesch niet is goedgekeurd of is afgekeurd, t twijfel aan de deugdelijkheid of als het ondeugdelijk is, is deeigenai

Sluiten