Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Algemeenc opmerkingen.

De Vereeniging acht het niet noodzakelijk hierbij in den breede aan te toonen dat een wettelijke regeling der keuring van vee en vleesch in ons land een behoefte is, waarin naar haar bescheiden meening behoort te worden voorzien. Reeds is van velschillende zijden en bij herhaling door aan de Regeering gerichte adressen aangedrongen op een wettelijke regeling der keuring en zijn de redenen daarvoor meer of minder uitvoerig en klemmend uiteengezet.

In het door de Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland samengesteld, zeer uitvoerig en belangrijk rapport zijn verschillende gegevens verzameld, waaruit de noodzakelijkheid der beoogde wettelijke regeling kan worden geput.

Verschillende andere lichamen o. a. de Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst, de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, de Nederlandsche Slagershond, hebben door het inzenden van verzoekschriften om de bedoelde wettelijke regeling tot stand te brengen mede blijk gegeven dat hieraan inderdaad dringende behoefte bestaat en die niet alleen in het belang der openbare gezondheid maar ook ter wille van den vee- en vleeschhandel wordt gewenscht.

De Vereeniging neemt de vrijheid te verwijzen naar de verschillende reeds bij het Departement van Binnenlandsche Zaken berustende adressen te dezer zake en hecht gaaane haar adhaesie aan de daarin neergelegde motieven voor een wettelijke regeling der keuring van vee en vleesch. Bijzonder wenscht zij van haar instemming met de conclusiën van het hiervoor bedoelde rapport der Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde blijk te geven.

In aansluiting met de in dit rapport verzamelde gegevens en de daaruit opgebouwde conclusiën heeft de Vereeniging zich bezig gehouden met de beantwoording der vraag hoe een wettelijke regeling zou belaooren te worden ingericht en zij is na rijpelijk beraad tot de conclusie gekomen dat het antwoord op deze vraag

Sluiten