Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet meest aanschouwelijk en sprekend was voor te stellen in den vorm van een stel bepalingen, welke zij in een eventueele wet zou wensehen opgenomen te zien.

Aan het bestuur werd opgedragen die bepalingen in ontwerp op te stellen. Het door het bestuur ontworpen plan werd in de Algemeene Vergadering gehouden te Utrecht, den 5den Juli 1899 na eemge wijzigingen aangenomen in den vonn waarin het thans is samengesteld.

Bij het formuleeren en samenstellen van dit ontwerp is te 1^7*1 g6"aan met den votm en de indeeling der wet van 20 Ju'i I (TStbl V31}. gelende het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de V eeartsemjkundige Politie, voorts met bestaande gemeentelijke verordeningen regelende de keuring van vee en vleescli en met daarop betrekking hebbende politievoorschriften.

Ook het in de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 1868 opgenomen ontwerp van wet betreffende de keuring van vee en vleesch van den toenmaligen Minister van

"J!6 . 6 Zaken> Heemskerk, heeft ons tot leiddraad gestrekt, ij zijn van het standpunt uitgegaan dat de keuring van vee en vleesch bij afzonderlijke wet behoort te worden geregeld, _ ook als de gezondheidswet tot stand zal komen _ en dat de uitvoering hiervan niet kan worden toegevoegd aan het bestaande Veeartseniikundig Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie

De Vereeniging neemt de vrijheid als haar bescheiden meening te kennen te geven dat een wettelijke regeling der vee- en

v eeschkeuring in den gee.t der door haar aangegeven vorm zonder

al te groote, zoowel financieële als praktische bezwaren tot stand zal kunnen worden gebracht en uitvoerbaar zal zijn.

A an de Artikelen.

Art. 1.

De redactie van dit artikel geeft voldoende den omvang en het doel der wet aan. Een nadere toelichting hiervan zal"wel overbodig zijn. Alleen zij ten opzichte van de sub 3 genoemde inrichtingen opgemerkt dat hierbij meer bedrijven zijn vermeld dan in de Hinderwet zijn opgenomen. De Vereeniging is van meening dat bij het tot stand brengen van een wet op de

Sluiten