Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleeschkeuring het voor een volledig toezicht op het verwerken, juist van het meest als schadelijk te vreezen vleesch, noodig zal zijn die bedrijven in deze wet nader aan te duiden. Uit de artikelen waarin meer bijzonder over de bedrijven wordt gesproken zal dit duidelijk kunnen worden.

Akt. 2.

In dit artikel is als beginsel aangenomen dat de uitvoering en handhaving der wet, zooveel dit maar mogelijk is, aan veeartsen zal worden opgedragen. Daar het niet mogelijk zal zijn, althans in de eerste jaren niet, de keuring uitsluitend door veeartsen te oen verrichten, zal het noodzakelijk zijn ook niet veeartsenijkundigen met de keuring te belasten, evenwel met bepaalde restrictien zooals dit in een der volgende artikelen (Art. 22) is aangegeven. Het zal noodig zijn dat bij instructie nog nader de bevoegdheid van de keurings-veeartsen en van de keurmeesters worde omschreven.

Om zooveel mogelijk verzekerd te zijn dat de Keurmeesters de noodige geschiktheid en bekwaamheid bezitten om de keuring naar behooren te verrichten, meent de Vereeniging dat het noodzakelijk zal zijn dat zij daarvoor worden voorbereid en bij een examen hiervan voldoende blijken zullen geven.

Wat betreft de titel, aan de met de keuring te belasten veeartsen, te geven, meent de Vereeniging dat keurinysveearts een geschikte benaming is waarmede duidelijk het verschil in qualiteit en bevoegdheid met de niet veeartsenijkundige ambtenaren, voor wie zij den titel van keurmeester voorstelt, is aangegeven.

Aut. 4.

Zooals uit dit artikel blijkt wenscht de Vereeniging het aanstellen en bezoldigen van het eigenlijke keuringspersoneel over te aten aan de zorg van iedere gemeente Om te bevorderen dat geschikt personeel worde aangesteld acht de Vereeniging het wenschehjk dat de hoofdinspecteur mede zijn invloed kan doen gelden bij de benoeming hiervan, alsmede op het vaststellen van hun bezoldiging, welke ten iaste van de gemeente zal moeten komen.

De bezoldiging zal voor kleinere of liever arme gemeenten een niet gering te schatten bezwaar zijn. Hieraan zal echter naar onze ineeuiug tegemoet kunnen worden gekomen als meerdere

gemeenten zicli toe het aanstellen van gemeenschappelijk keuringspersoneel kunnen vereenigen. Ook zal het hellen van keurloonen,

Sluiten