Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 19.

Ter bevordering van de zoo zeer gevvenschte zindelijkheid in plaatsen waar vleesch wordt verwerkt of verkocht, is'het naar ons oordeel noodzakelijk middelen ter beschikking te hebben waardoor gepasten drang op het betrachten dier zindelijkheid kan worden uitgeoefend. Een bepaling als de in dit artikel voorgestelde zal naar wij meenen daartoe krachtig kunnen mede werken.

Art. 20.

Voor een regelmatige uitvoering der keuring is het noodzakelijk dat van het voornemen om te slachten ter aangewezen plaatse kennis worde gegeven.

Het heeft een punt van zeer ernstige overweging uitgemaakt of de keuring van alle levende, voor de slachtbank bestemde dieren noodzakelijk moet worden geacht. De meeningen waren hierover verdeeld.

In kleine gemeenten, waar de slachtingen zich tot enkele dieren per dag of per week bepalen, zijn aan de uitvoering der z «• n levende keuring weinig bezwaren verbonden. In gemeenten van eenigen omvang is echter die keuring niet dan met opoffering v an veel moeite en tijd door te voeren, tenzij er openbare slachtplaatsen aanwezig zijn. Ook zelfs aan die inrichtingen levert de verphchte keuring vau (Me levend ve(J uiet tjj

moeilijkheden op. Zal de levende keuring aan haar doel beantwoorden dan dient zij nauwkeurig te geschieden en daarvoor is een oppervlakkige beschouwing vau het dier niet voldoende. Een grondig onderzoek van alle dieren zou veel tijd en veel personeel vorderen. Niettemin kan het nut van de levende keuring in sommige gevallen met worden ontkend en die gevallen doen zich aan een abattoir meer en te gelegenertijd voor dan bij het slachten in particulieren slachtplaatsen. Wij meenen daarom dat dit onderzoek facultief dient te worden gelaten met uitzondering van eenoevige dieren (paarden, ezels, muildieren en muilezels) waarvoor die keuring met liet oog op kwaden droes, noodzakelijk is Daar deze diersoort niet zoo talrijk wordt geslacht kan het uitvoeren dier keuring ook niet die bezwaren opleveren welke er voor het overige Vee bijzonder runderen en varkens aan zijn verbonden.

Art. 21.

Dit artikel behoeft weinig toelichting. Om op wetenschappelijken grondslag en met nauwkeurigheid de keuring te kunnen uitvoeren

Sluiten