Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het onderzoek van alle organen van ieder dier noodzakelijk en om een juist oordeel over de bruikbaarheid van liet vleesch te kunnen vellen en vergissingen te vermijden is het noodig dat alle deelen der geslachte dieren door den keuringsambtenaar kunnen worden onderzocht en deze de meest mogelijke zekerheid heeft dat de te onderzoeken organen bij de desbetreffende dieren behooren. Dit zal slechts door de iu dit artikel vermelde bepalingen kunnen worden verkregen.

Voor openbare slachtplaatsen zijn die bepalingen minder noodzakelijk om reden daar meer regelmatig en vooral spoediger de noodige controle kan worden uitgeoefend. Het verdient uit dien hoofde aanbeveling deze bepalingen voor de abattoirs facultatief te stellen.

A kt. 23.

De bedoeling van dit artikel is, aan de gemeentebesturen de bevoegdheid te geven een bepaalde plaats voor de keuring van vleesch aan te wijzen. Dit kan noodig zijn vooral b.v. voor vee dat in gemeenten met landelijke, veerijke omgeving buiten de kom uit nood is geslacht. Ook zal deze bepaling toepassing kunnen vinden op vleesch dat van andere gemeenten wordt ingevoerd.

Art. 24.

Het kan misschien eenige bevreemding wekken dat het goedgekeurde vleesch in twee categorien wordt verdeeld. Deze onderscheiding js echter uit een praktisch oogpunt zeer gewenscht. Kr doen zicli veelvuldig gevallen voor dat er om verschillende redenen bezwaren bestaan vleesch onvoorwaardelijk goed te keuren en in consumtie te doen brengen, zonder dat er evenwel genoegzame gronden aanwezig zijn het onvoorwaardelijk voor de consumtie af te keuren. Dit is b.v. het geval met, vleesch van vele aan tuberculose of aan andere ziekten lijdende dieren, van uit nood geslacht vee, alsmede van dieren welke in minder goeden voedingstoestand verkeeren. In verband hiermede is in art 26 bepaald op welke wijze met dit voorwaardelijk goedgekeurd vleescli zal moeten worden gehandeld. I>e toebereiding in dit art. (26) bedoeld zal kunnen bestaan in zouten of koken (steriliseeren). Om die toebereidingen naar behooren mogelijk te maken zullen hiervoor speciale inrichtingen noodig zijn. Daar er voor kleine of over beperkte inkomsten beschikkende gemeenten te veel bezwaren

Sluiten