Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen zijn verbonden aan het beschikbaar stellen van bedoelde inrichtingen zal hier vooral een vereenigd handelen van verschillende gemeenten aan die bezwaren tegemoet kunnen komen.

Wij stellen ons voor dat in een nader te bepalen kring van gemeenten slechts één inrichting zal worden gemaakt om vleesch te sterilineeren en te zouten en het binnen dien kring daarvoor aangewezen vleesch daarheen zal worden gebracht om de eene of de andere toebereiding te ondergaan.

Art. 27.

Het is wensckelijk dat afgekeurd vleesch zoodanig worde gedestrueerd dat het onder geen vorm meer als voedsel voor menschen kan worden gebezigd. In vele gevallen zal het voor dierenvoeder of wel voor technische doeleinden kunnen worden aangewend. Dit kan aan de beoordeeling van den keuringsveearts worden overgelaten, terwijl wij de zorg voor de uitvoering van het onschadelijk maken aan het gemeentebestuur, onder goedkeuring van den Minister, zouden wenschen opgedragen te zien.

Het is te verwachten dat in gemeenten waar openbare slachthuizen worden opgericht daar ook inrichtingen zullen verrijzen waarin het vleesch onschadelijk, hetzij al of niet productief kan worden verwerkt. Kan het productief verwerkt worden dan kan dit ten goede komen, aan de eigenaars van het afgekeurde vleesch.

De openbare slachthuizen zullen uit den aard der zaak de aangewezen plaatsen zijn voor het oprichten van destruc.toren welke dienstbaar zouden kunnen worden gemaakt voor een bepaalden kring vun gemeenten.

Art. 30.

Dit artikel is een der voornaamste met betrekking tot de uitoefening der controle op de keuring. Hierin ligt het beginsel opgesloten dat de eigenaar of houder van versch vleesch verplicht is het bewijs te leveren dat het goedgekeurd is en dit slechts ambtelijk behoeft te worden geconstateerd.

Art. 31.

Ook dit artikel is van groot belang en overtredingen hiervan dienen streng te kunnen worden gestraft. Speciale gevallen waarin kwade trouw bij overtreding van een der bijzondere bepalingen van dit artikel kan worden uitgesloten — wat mogelijk

Sluiten