Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is — kunnen aan de clementie der justitieele ambtenaren worden overgelaten. Pit is het eenige artikel waarin van verduurzaamd d.w.z. niet versch vleesch wordt gesproken. Dat geen andere bijzondere bepalingen omtrent, verduurzaamd vleesch in dit ontwerp zijn opgenomen heeft de volgende reden : Wordt de vleeschkeuring algemeen en verplichtend ingevoerd dan mag worden aangenomen dat zoo na mogelijk al liet vleesch, dat onder welken vorm ook in den handel of in gebruik wordt gebracht, afkomstig zal zijn van goedgekeurde dieren.

Dit heeft zooals vanzelve spreekt geen betrekking op uit het buitenland ingevoerde verduurzaamde of toebereide vleeschwaren.

Komt eenmaal een wettelijke regeling der vleeschkeuring tot stand dan zal ook de keuring van het geïmporteerde vleesch, die niet minder noodzakelijk is dan die van het inlandsche, dienen te worden geregeld. De Vereeniging heeft zich onthouden de regeling dier keuring in haar proeve van ontwerp op te nemen, daar zij van meening is dat deze bij afzonderlijke wet of Koninklijk besluit zal moeten plaats vinden.

Art. 33.

Deze bepaling zal noodzakelijk zijn om de gemeenten de bevoegdheid te geven een behoorlijke controle uit te oefenen op het van elders ingevoerd vleesch, ook al is dit goedgekeurd.

Art. 35.

De bepaling van de le alinea van dit artikel heeft ten doel het plegen van overtredingen tegen te gaan, en wanneer overtredingen worden geconstateerd hiertegen met meer kracht te kunnen ageeren door het voorwerp, waarmede zij zijn gepleegd, in beslag te nemen. Daar het voorwerp (hiermede is afzonderlijk bedoeld versch vleesch) zelve moeilijk, althans in de meeste gevallen niet geschikt zal zijn het te bewaren, is het gewenscht dat bij teruggave hiervan het bedrag der waarde in geld kan worden vastgelegd. Het kan dan aan de beslissing van den rechter worden overgelaten hoe hiermede nader zal moeten worden gehandeld.

Art. 37.

Daar bij de invoering eener wet niet dadelijk over een voldoend personeel zal kunnen worden beschikt, zal het noodig zijn zooveel

Sluiten