Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De waterstaatkundige toestand van de Polders gelegen binnen Delfland.

Sinds eeuwen her heeft bij de Waterschappen en polders gegolden de wet :

,, Wien water deert,

die water keert,."

En zij is terecht in veel gevallen nog onverzwakt, niet alleen in Delfland, maar in ons geheele vaderland, dat voor een belangrijk deel zijn bestaan hieraan te danken heeft.

Ken niet minder oude en belangrijke regel in waterschappen is de autonomie, krachtens welke elk onderdeel, als het best zijn eigen belang kennende, zijn eigen huishouding regelt, waartoe als uitsluitend het eigenbelang betreffende, uit het oogpunt van zelfbehoud, in de eerste plaats behoort, de zorg voor de waterkeering en de waterlossinq.

Hiermede, als gevolg van de uitvoering van dat zelfbestuur, nauw samenhangende, diende, dat het onderhoud van dijken, kaden en wateren geregeld was door den hoefslagplicht.

De waterkeeringen (dijken en kaden) en tot waterlossing dienende wateringen waren in vakken of hoefslagen verdeeld, waarvan de verschillende eigenaren van gronden, gelegen binnen de grenzen der polders, de onderhoudsplichtigen of gehoef'slaagden waren.

Sluiten