Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel feitelijk Delfland alleen verplicht is te zorgen voor de waterlossing, zoo vordert toch de regeling van dien kleinen boezem in verband met w.iterbezwaar der polders, de van het weer en wind afhankelijke ebstanden in zee en in rivier, de inlatingen van versch rivierwater tot boezemverversching en tot watervoorziening der polders en der boezemlanden, veel overleg en veel zorg, om zooveel mogelijk aan al die eisclien der verschillende belangen te kunnen voldoen.

Tot die regeling behoort in de eerste plaats het vastgestelde maalpeil.

De uitmaling der polders op den boezem van Delfland is geregeld bij een keur op de watermolens, waarbij is voorgeschreven de instructie voor de boofdseininrichting en het overnemen van dit hoofdsein tot stilstaan, door een 12-tal seinmolens, door heel Delfland verspreid, als teeken voor de andere molens om stop te zetten.

Dit stelsel van seinen (optische telegraaf) vordert natuurlijk eenigen tijd, eer dat alle molens over zulk eene uitgebreidheid dit sein hebben kunnen zien en overnemen.

Daarvoor is dan ook het maalpeil in verband met de voorgeschreven kruinshoogte der polderkaden zoodanig gesteld, dat voldoende speling overblijft, zoowel als voor de hoogte van opwaaiing van het water boven het maalpeil, dat bij een krachtigen wind of storm zelfs 0.25 M. kan opwaaien.

Helaas, te weinig beseffen veel polderbesturen, dat dit maalpeil is ingesteld in het belang van hun eigen veiligheid, en is rivaliteit dikwijls aanleiding tot overtreding, tot schade van hun eigen belang.

Krijgen de polders waterbezwaar en behoefte om op den boezem van Delfland uit te malen, dan moet men vooruit reeds bedacht zijn op een vrijen boezem door veel uitlating, opdat de poldermolens kunnen malen.

Sluiten