Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°. De groote gemeenten, als den Haag, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen eu Maassluis hebben aluiede groot belang bij goede scheepvaartkanalen voor de kleine binnenlandsclie scheepvaart tot aan- en afvoer van land- eu tuinbouwproducten, zoowel als van allerlei koopmansgoederen en handelswaren naar en van hunne havens; — en bij die uitbreiding van de kleine binnenlandsche scheepvaart komt tevens de eisch van meerdere snelheid, hetzij door zeilen of door motorbeweging; aan welke eischen de bestaande boezem vaarten, en nog minder de daarop niet berekende polderkaden, niet bestand zijn.

Wout bij uitbreiding der scheepvaart is een eerste eisch, zoowel in het belang van het boezemkanaal zelf, als van de waterkeeringen daarlangs, dat de boorden tegen afslag voorzien zijn.

ti°. En de binnenlandsche scheepvaart zelf, roept luider en luider om voorziening in haar belang, van de inrichting der boezem vaarten tot goede binnenlandsche scheepvaartkanalen met meer en betere toegangen naar de rivier, vooral van uit het Westland.

En niet ten onrechte, want dit gebied is nog vrijwel maagdelijk en het belang is

geheel en al ongeregeld en onverzorgd!

Het is niet langer te ontkennen dat, willen wij niet ten achter raken bij andere naburige landen, en ten einde de concurrentie met die landen het hoofd te kunnen bieden, aan deze verschillende eischen en uiteenloopende eu vaak tegenstrijdige belangen, afdoende moet u-orden voorzien!

In al deze belangen is te voorzien door ruimere en diepere boezemkanalen met betere verbindingen door schutsluizen naar de rivier de Maas of naar den Waterweg.

Met die ruimere boezemkanalen bereikt men :

grootere waterberging van den boezem en daardoor

Sluiten