Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk vaak uiteenloopende en groote belangen vereenigd en opgelost worden ?

Ziedaar de vraag, welker oplossing wij ons tot taak hebben gesteld.

Die zaak is geen Rijksbelang, daartoe is zij te klein en niet algemeen; evenmin is het een Provinciaal belang, daartoe is zij te plaatselijk, en evenmin een gemeentebelang, al zijn er de belangen van verschillende en van groote gemeenten bij betrokken.

Toch zal het Provinciale Bestuur zich de zaak moeten aantrekken en regel en orde moeten brengen, waar een voornaam en belangrijk deel, zoo niet liet schoonste deel der Provincie, zoo veelzijdig en zoo nauw bij betrokken is.

Het Hoogheemraadschap Delfland, dat krachtens Instelling eu Reglement, alleen de verplichting en de zorg tot zee- r.n ririerwaterkeering en tot loozing van den boezem heeft, is krachtens zijn instelling niet alleen vreemd aan de voorziening dier belangen, maar is er bovendien ook niet toe verplicht, omdat het alleen de zorg heeft tot waterkeering en tot waterlossing van het land, dat ook alleen naar de foutieve en verouderde basis van zijne oppervlakte in hectaren in die betrekkelijke kosten bijdraagt.

Niet verplicht is het Waterschap tot deze werken, omdat zij voortkomen uit eischen van personen, instellingen, gemeenten en belangen, waartoe het niet ingesteld en niet geroepen is die te dienen.

En dit te minder omdat juist de kostbaarste eischen komen van den kant der niet in de lasten van Delfland betalenden.

Onbillijk is daarom veelal de publieke opinie, omdat zij van het Waterschap werken vordert, en het eischen

Sluiten