Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. Blijkt hieruit wel in de eerste plaats, dat de kans om aan tuberculose lijdenden te ontmoeten, voor eiken mensch een zeer groote is, verder blijkt hieruit ook, dat zeer vele menschen, n.1. allen die, hoewel eenmaal door de bacillen besmet, niet aan tuberculose sterven, in staat zijn geweest den strijd tegen den in hun lichaam binnengedrongen vijand te voeren op een wijze, die tot de overwinning heeft geleid.

Dit teit voert ons tot een nieuwe vraag.

Hoe komt het, dat terwijl nagenoeg alle menschen den tuberkelbacil in zich opnemen, niet allen ten ondergaan door den invloed van dat noodlottig wezentje, doch dat de meesten in staat zijn zijn aanval te weerstaan?

Het antwoord op deze vraag luidt in het kort, dat om ziek te worden twee factoren aanwezig moeten zijn, nl. iets dat in staat is de ziekte te verwekken en een zekere vatbaarheid voor de ziekte van den kant van den aangetasten mensch, die men gewoonlijk met een vreemd woord als dispositie (geschiktheid) aanduidt.

\\ aarin, in welke eigenaardigheid van het lichaam, die geschiktheid om door een zekere oorzaak ziek te worden gemaakt, bestaat, is op dit oogenblik niet zeker bekend; wij moeten ons vergenoegen met de wetenschap dat zij bestaat, en daardoor de eene mensch zooveel minder weerstand tegen een zelfden vijand kan bieden dan de andere.

Sluiten