Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als zoodanig mag gewezen worden op de woningwet, die verbetering der volkshuisvesting beoogt.

In afzienbaren tijd zal het evenwel niet gelukken hen, die door geboorte of omstandigheden niet in staat zijn zich zoodanig te verweren tegen een aanval der tuberkelbacillen, dat deze hen niet ziek maken, te vrijwaren tegen de gevolgen van dien aanval. Wij zullen dus houden een aantal individuen, ziek gemaakt door tuberculose.

Hoe moeten wij deze behandelen, hoe moeten wij hen in staat stellen die ziekte te boven te komen ?

Wij hebben gezien dat men toevallig heeft gevonden vergevorderde tuberculeuze processen, die tot genezing zijn gekomen. En men heeft die gevonden bij menschen, die allerminst een hygiënisch leven achter den rug hadden. Hieruit volgt, dat dikwijls zonder eenige behandeling en onder slechte condities de tuberculose vanzelf kan genezen, dat zij derhalve allesbehalve ongeneeslijk is en het mogelijk moet zijn door zorgvuldige behandeling en het scheppen van goede levensvoorwaarden, de genezing met meer zekerheid tot stand te brengen.

Langzamerhand heeft men geleerd dat vooral die menschen, die zeer vroeg worden herkend als lijdende aan tuberculose, zeer groote kans hebben biJ gepaste behandeling, volkomen te genezen van hun ziekte. Daarom is een eerste eisch, dat

Sluiten