Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2C. het voorkomen van gebruik van melk en vleesch in ongekookten staat;

3e. het ontsmetten van door tuberkelbacillen besmette ruimten.

Dit deel van den strijd wordt thans in vele steden van ons land gevoerd door de consultatiebureau^, waarmede wij in het voorafgaande kennis hebben gemaakt. Doel dezer inrichtingen is om op de hoogte te komen van de verbreiding der tuberculose, om die huizen, waar zoo herhaaldelijk de ziekte optreedt, dat zij als brandpunten van besmetting te beschouwen zijn, te leeren kennen, te reinigen en te ontsmetten, verder om de lijders op te voeden in het voorzichtig omgaan met de door hen opgehoeste fluimen, en hen te helpen om genezing te verkrijgen voor hun kwaal.

Zoo goed als voor de groote steden moet ook voor het platteland en de kleinere steden de verwezenlijking van dat doel nagestreefd worden, maar de toepassing van het systeem zal daar een andere moeten zijn.

Oprichting aldaar van vereenigingen tot bestrijding der tuberculose, meent de commissie te moeten ontraden, daar deze strijd naar haar meening geheel past in het kader van de werkzaamheid der afdeelingen van het Groene Kruis. Zij meent daarom te moeten aanraden, dat elke Groene Kruis-afdeeling of een speciale commissie daaruit, zich beschouwe als vereeniging ter bestrijding der tuberculose en wenscht dus na te

Sluiten