Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verjaagd, te Yalence den dood vond in verlatenheid en vergetelheid; toen zijn opvolger de gevangene werd van een eerzuchtig keizer die heerschen wilde over geesten en lichamen, over Rome en Parijs tegelijkertijd . . .

Vooral de laatste twee pontiflcaten hebben deze droevige heriiïtoe ringen schier geheel uitgewischt. De veelbewogen regeering vak Pius IX bleef, tot aan den dood van dezen pontifex, de fóftlxdieken der geheele wereld vervullen met geestdrift en de-teenstanders met ontzag, en door zijn verheven karakter, door zijn persoonlijke deugden, zijn groote geestesgaven èn zijn ïusteloozen arbeid op zuiver-spiritueel, kerkelijk-politiek, wetenschappelijk en sociaal gebied, heeft Leo XIII het prestige van het Pausschap verhoogd en daaraan een luister bygezet zooals misschien geen enkele zijner voorgangers. Is het wonder dat, onder deze omstandigheden, de vraag: wie zal hem opvolgen? na Leo's dood een soort „ijuestion brülante" werd? In de sfeer der verwachting groeiden de gissingen en vermenigvuldigden zich de voorspellingen met ongemeene vruchtbaarheid. Dezen achtten de verkiezing van den staatssecretaris, kardinaal Rampolla, bij eerste of tweede stemming zoo goed als een voldongen feit; anderen waanden de overwinning waarschijnlijk van een groep kardinalen, die men. naar hun candidaat, de fractie-Vannutelli noemde; weer anderen spraken de namen uit van Gotti, den prefect van de Congregatie der Propagande en van Di Pietro, als compromis-candidaten bij gemis aan eensgezindheid onder de Eminenties

Welnu, de kansberekeningen faalden en de profeten kwamen bedrogen uit Green der bevoorrechten, aan wien door de leekenconclavisten op de redactioneele bureaux de tiara was toegedacht, verkreeg de vereischte twee derden der stemmen en opnieuw werd bewaarheid het oude spreekwoord der Romeinen dat, wie als Paus het Conclave binnengaat, als kardinaal eruit komt.

De leden van het H. College kozen uit hun midden een man, van wien de met hiërarchische zaken 't minst vertrouwden vermoedelijk niet eens den naam kenden en omtrent wien

Sluiten