Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste betrekkingen had onderhouden. Tegen deze candidatuur opperde de Regeering geen bezwaar, doch ('rispi had er wederom iets anders op gevonden. Hij beweerde, dat de patriarchale zetel van Venetië onder koninklijk patronaat stond; dat het recht om een patriarch te benoemen, van de oude Republiek \ enetië en later van liet oostenrijksche keizershuis was overgegaan op de italiaansche Regeering en de benoeming dus rechtstreeks geschieden moest door den koning. De strijd werd heet en men liet te Weenen een onderzoek instellen, ten einde zekerheid te verkrijgen of onder het oostenryksch bestuur keizer trans Jozef ooit gebruik had gemaakt van het recht om den patriarch te benoemen, doch men slaagde er niet in daaromtrent een beslissende ontdekking te doen en liet, daar de geheele benoemingsquaestie in Italië ten slotte toch niets anders dan een ijuaestie van vorm was, de zaak op haar beloop.

Intussclien kwam koning Umberto te Venetië, om in deze stad het bezoek te ontvangen van den duitschen keizer. De patriarch vroeg te Rome instructies betreffende de door hem aan te nemen houding. Het antwoord luidde: handelen naar omstandigheden. En kardinaal Sarto begaf zich, vergezeld van zijn geestelijkheid, naar den koning ter audiëntie en besprak met dezen openhartig de moeilijke positie waarin hy verkeerde tengevolge van den strijd over het exequatur. Umberto werd door het beminnelijk en eenvoudig optreden van den prelaat geheel voor dezen gewonnen, nam op de meest vriendschappelijke wijze afscheid van hem en gaf hem de verzekering zijner bijzondere hoogachting en genegenheid. Kardinaal Sarto verkreeg de officieele goedkeuring der Regeering.

Onjuiste berichten betreffende dit gesprek met den koning lokten volkomen ongemotiveerde kritieken uit en wekten daarenboven op het Vaticaan een minder gunstigen indruk. Het duurde echter niet lang of de kardinaal kwam naar Rome om den Paus in te lichten en uit den mond van Leo XIII woorden te vernemen van goedkeuring en lofprijzing over zijn houding.

Sluiten