Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De naam Sarto was nu in het H. College weldra een deimeest geëerde, óók tengevolge van de hoogachting, welke Zijne Eminentie Parocchi, vicaris van den Paus, den patriarch toedroe". Toch kwam deze zeer zelden te Rome. Met hart en ziel was hij gehecht aan zijn geliefd Venetië. En Venetië aan hem! O, we zouden hier moeten grijpen naar de harp van een Petrarca of een Bembo, wijl al hetgeen over het leven en ,1e werkzaamheid van Mgr. Sarto in de oude Dogen-stad en over de verhouding tusschen hem en zijn enetianen geschreven weid, schier lyriek is. 't Klinkt als een dithyrambe van

dankbaarheid en geestdriftige vereering ....

In deze stad, de Koningin der Lagunen, wist de kardinaal te zegevieren over alle vooroordeelen en antipathieën; hier won hij, zachtzinnig, eenvoudig en vaderlijk-goed als hij was, in korten tijd de liefde van al zijn diocesanen; hier werd zijn naam gezegend om zijn bewonderenswaardige milddadigheid, die hem, evenals te Salzano en te Mantua, alles deed wegschenken aan de armen om zelf te leven in bekrompen omstandigheden; hier begroetten de gondeliers hun patriarch, zoodra zij" diens gondel ontwaarden, juichende en zwaaiende met hun muts; hier toonde zich zijn herscheppende kracht ten bate van het openbare katholieke leven en de katholieke actie; hier wist hij alle vereenigingen, waarover hij het beschermheerschap aanvaard had, te doen bloeien; hier bracht hij een toenadering tot stand tusschen een gedeelte der meer neutrale partij in stad en provincie en de streng-Katholieken, welk verbond erin slaagde de meerderheid te verkrijgen en het bestuur over stad en provincie te bemachtigen en te behouden tot op dit oogenb ik.

Kardinaal Sarto te Venetië! Laten wij 'n oogenbhk het woord aan een zijner vrienden. „Goedheid zonder grenzen in al haar zuiveren eenvoud en onvenvinnelijke kracht, ziedaar , zegt hij, „waarvan kardinaal Sarto, thans opperste herder deiKerk, gedurende geheel zijn leven de bewijzen gaf. Deze goedheid bezielde hem ten allen tijde met een vurige liefde voor de onterfden dezer wereld, voor de paria's, voor de slachtoffers der sociale toestanden, voor de kleinen, voor hen, als

Sluiten