Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wier beschermer de Christus is opgetreden en die Hij ons bevolen heeft lief te hebben. Die onuitputtelijke liefde maakte den patriarch van Venetië tot den vriend en den vertrooster van al deze ongelukkigen. Men kan zich geen denkbeeld vormen, zelfs niet bij benadering, van de buitengewone populariteit welke Mgr. Sai'to genoot in de wonderbare en legendarische stad, bezongen door zooveel dichters., vereeuwigd door zooveel meesterstukken, en die, terwijl zij de silhouetten harer paleizen en den glans harer veelvuldige schoonheid doet weerkaatsen in de kalme wateren der Adriatische zee, zachtkens sluimert in de herinnering aan een roemvol verleden. De reiziger kent van Venetië slechts de schilderachtige gezichten, de visioenen van geestdrift, var. weemoedige of hartstochtelijke vreugde, de droomen van volmaakte schoonheid, welke het doet ontwaken. Hij weet niets van al liet lijden, van al de ellende, van het economisch verval en den bitteren strijd om het bestaan, welke men in deze groote stad kan waarnemen, doch die voor de onverschillige blikken der vreemdelingen zooveel mogelijk worden verborgen gehouden. Voor dit venetiaansche proletariaat, zoo ongelukkig en de belangstelling zoozeer waardig, is Pius X een geestelijke vader geweest en een beschermer, wiens nagedachtenis onsterfelijk zal voortleven."

\V as het wonder dat deze prelaat zelf een arbeidzaam en hoogst eenvoudig leven leidde? „Eiken ochtend", verzekert Mgr. Bressan, zijn particulier-secretaris, „stond hij op om kwart over vijven, las de Mis en bleef daarna in zijn werkkabinet tot elf uur. Want hij stelde belang in alles zonder onderscheid wat het patriarchaat betrof. Bijna alle brieven beantwoordde hij eigenhandig en zeker drie vierden van de aanvragen om ondersteuning, door behoeftigen te Venetië gericht tot het gemeentebestuur of tot instellingen van weldadigheid, werden door hem voorzien van een aanbeveling. Zijn persoonlijke milddadigheid was onuitputtelijk. Tusschen de werkuren deed hij met mij meermalen een wandeling op het Lido, want wandelen is voor hem een uitspanning. Moest hij in eene of andere kerk een plechtigheid verrichten, hij wandelde erheen,

Sluiten