Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exequatur te hebben gewacht, vond de patriarch op het stadhuis een anti-clericale meerderheid, die met blinden partijhartstocht oorlog voerde tegen het godsdienstig onderwijs op de scholen en tegen de meest dierbare godsdienstige gebruiken der Yenetianen, zooals bijv. de groote processie van 21 November der Mat/onna della Salute. Mgr. Sarto overhaastte zich niet. Hij bestudeerde den toestand, hij bad zelf en liet bidden in de gestichten van religieuzen. En eenige maanden na den datum zijner benoeming was zyn plan gevormd en stond zijn besluit vast. Hij bepaalde dat de Katholieken een bondgenootschap zouden sluiten met de gematigde fractie der monarchisten. die toen ter tijd in den gemeenteraad de minderheid vormden. De politieke Paus, die rekening houdt met de omstandigheden! De leiders der Katholieken, voor wie deze taktiek geheel nieuw was, achtten een samenwerking met menschen, die in hun godsdienstige beginselen niet deelden, ongeveer hetzelfde als een bedenkelijke concessie op het gebied van de geloofsleer. Vooral viel het hun moeilijk vrede te hebben met het feit, dat op de gemeenschappelijke candidatenlijst de namen prijkten van vier Joden — gesteld door de gematigde liberalen — terwijl toch het geringe aantal der joodsche bevolking te Venetië deze nauwelijks recht gaf op één enkelen vertegenwoordiger. De patriarch luisterde aandachtig naar deze bezwaren. Opnieuw nam hij zyn tijd om te overwegen, te bidden en te laten bidden en gaf toen zijn antwoord. „Ik heb al het voor en het tegen rijpelyk overdacht en nu is mijn besluit dit: ik wil dat het geschiede, zooals bepaald is, en ik beveel het." De politieke Paus, die op het gegeven oogenblik weet door te tasten! En bij de verkiezingen in 1895 werd het anti-clericalisme, dat sinds een lange reeks van jaren meester was geweest van den toestand, uit den gemeenteraad van Venetië verjaagd. Er kwam een bestuur, dat in hoofdzaak rekening hield met de stedelijke en niet met partijbelangen, dat eerbied toonde voor de godsdienstige overtuigingen van allen, en het politieke inzicht van den patriarch had weldra zóó diep doorgewerkt, dat tot tweemaal toe, in

Sluiten