Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1898 en in 1901, dezelfde lijst der verbonden candidaten zegevierde.

Pius X bidt en oriënteert zich. Ziedaar voor het oogenblik alles. Maar één ding verzekeren ons toch de Venetianen: deze Paus paart aan helder inzicht en kalme berekening een machtig, een taai, een onweerstaanbaar doorzettingsvermogen. ,.Fa tutto quello che vuole", „hij brengt tot stand al wat hy wil."

Hij heeft de diplomatenschool voor geestelijken van adel te Rome niet bezocht; zijn carrière is een zuiver kerkelijke geweest, zich voortbewegende door alle rangen der hiërarchie; hij kent de anti-chambren der vorsten niet en vervulde geen enkelen diplomatieken post. Doch Pin* X is gehouwen uit de levende steenrots der Kerk, zijn verheffing is er eene als van de apostelen. Zijn persoonlijke deugden en karaktereigenschappen, die hem te Rome reeds den naam van il buou Papa, den goeden Paus, verschaft hebben — heerlijke benaming voor den plaatsbekleeder van Hem, dien zijn leerlingen magister bouw, den goeden Meester, noemden! — maken hem bij uitstek geschikt tot leider der geesten en harten van zoovele millioenen, en wat ook de profeten mogen verkondigen omtrent den aard van het pas begonnen Pontificaat, de katholieke wereld weet, dat het roer van Petrus' scheepje bij Pius X is toevertrouwd aan goede handen.

In welke richting zich 's Pausen eigenschappen zullen uiten tegenover het Huis van Savoye en den italiaanschen staat V

Vooral de italianissimi waren het, die verklaarden dat Pius X geen politieke, doch een uitsluitend vrome Paus zoude zijn. De bedoeling is duidelijk. Voor hen wil „politiek" hier zeggen: onverzettelijk wanneer het betreft vraagstukken, waarmede waarheid en rechtvaardigheid gemoeid zijn. Het valt niet te ontkennen dat de verhouding van kardinaal Sarto tot het Huis van Savoye steeds een vredelievend en zelfs eenigszins vriendschappelijk karakter heeft gedragen en Zijne Eminentie bij het Quirinaal was wat men persona grata noemt. Doch daar be-

Sluiten