Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stond voor den bisschop van Mantua of voor den patriarch van Venetië geen enkele reden, die een tegenovergesteld verschijnsel had kunnen verklaren. Nimmer toch is door den H. Stoel aan de italiaansche bisschoppen verboden, met het Hof of de Regeering noodzakelijke of door de omstandigheden gewenschte betrekkingen te onderhouden buiten het gebied van t/en voormaligen Kerke lij ken Staat.

Van Sarto's ontmoeting met koning Humbert, onmiddellijk na zijn verheffing op den patriarchalen zetel van Venetië, gewaagden we reeds. Ook het vorig jaar bracht hij in dezelfde stad een bezoek aan het tegenwoordige koningspaar, en niet lang geleden — bij de eersten-steenlegging voor den bouw van den nieuwen Sint-Marcustoren — hield de kardinaal een rede, waarin hij met den vereischten eerbied het Huis van Savove gedachtig was en schonk hij den bisschoppelijke!! zegen aan den graaf van Turijn.

Doch evenmin als het aangaat deze bekende feiten te betwisten , even onloochenbaar is het dat Pius X op den Stoel van Sint-Pieter in het overweldigde Rome met andere overwegingen heeft te rekenen dan eertijds Mgr. Sarto in het gebied van Venetië, 't Kan dan ook by den Katholiek slechts vroolijkheid wekken, te zien hoe de italiaansche bladen met vette letters het heugelijke feit vermeldden, dat Pius op den dag zijner kroning „het italiaansche leger zegende", wijl — notabene! — de Paus by de drievoudige benedictie ook he' kruisteeken had gemaakt in de richting van het Sint-Pietersplein, waar by den ingang der basiliek de italiaansche troepen stonden! Ofwel: te hooren hoe men zich van diezelfde zijde verdienstelijk heeft gemaakt door het ontwerpen van toenaderingsplannen, volgens welke bijv. de Regeering aan den H. Stoel de leonijnsche wijk benevens een smalle strook gronds langs den Tiber tot de zee zou moeten afstaan, terwijl de Paus van zijn kant het koninkrijk Italië erkennen en de Waarborgenwet aanvaarden zou... Voor de Katholieken levert de beantwoording van de vraag naar Pius' verhouding tot het

Sluiten