Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkheid om het Vaticaan te verlaten, zonder dat hy zich op een gebied, waarover door hem de volle souvereine rechten worden opgeëischt, bewege als onderdaan; zonder dat hij den schijn op zich lade van berusting in een toestand van gewelddadige berooving. Meer dan dat: zonder dat hij zichzelven en de waardigheid, waarvan hij de drager is, blootstelle aan de beleedigingen der ochlokratie van het anti-clericalisme, zooals de schandalen in den nacht van den 13en Juli 1881, toen het janhagel het lijk van Pius IX met steenen smeet, hebben bewezen.

VI

11 buon Papa . .. Ook wanneer men het begrip „goedheid" opvat in zyti wijsgeerige beteekenis, als: de volkomen geschiktheid om te beantwoorden aan het doel, mag de keuze van kardinaal Sarto tot 1'aus een goede keuze worden genoemd. De tydsomstandigheden maken het voor de Kerk noodzakelijk, dat aan haar hoofd een man sta, begaafd met veelzijdige eigenschappen, zich onderscheidend niet enkel door persoonlijke deugd, doch ook door apostolische werkzaamheid; die als een andere Ambrosius weet te heerschen door de macht zijner liefde, maar tevens — een tweede Hildebrand — door de kracht van zijn wil; een licht op den kandelaar en een arbeider in den wijngaard, een man van gebed en een man van de daad. Pius' buitengewone weldadigheidszin werd reeds hierboven besproken. „Hij zou", zei onlangs Lorenzo Perosi, die aan kardinaal Sarto zijn carrière als kerkelijk toonkunstenaar te danken heeft en den Paus dus goed kent, „indien het mogelijk ware, het \ aticaan verkoopen om de opbrengst ervan te verdeelen onder de armen." Doch hy leefde ook steeds het volle leven mee van onzen tijd; hij bewoog zich onvermoeid op het veld der sociale actie, en het liefst daar waar de hitte het felst, de arbeid het zwaarst en, niet zelden, de strijd het heetst was. Voor hem gold niet de aalmoes in haar verschillende vormen, als hoogste

Sluiten