Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den onstuimigen ahbé Romolo Murri. Laatstgenoemde had zich niet ontzien den toenmaligen centraal-president van het „A\ erk der Congressen" in Italië, den hoogst verdienstelijken graaf Paganuzzi openlijk te verwijten, dat hij ..de liefde voor het volk slecht in toepassing bracht." Mgr. Sarto schreef het volgende:

Venetic, 27 Aug. 1902.

Zeer geachte heer advocaat,

Zoolang de strijd tegen het katholieke „Werk der Congressen" en tegen de mannen, die met de leiding daarvan belast zijn, gevoerd werd door onze tegenstanders, heb ik liet stilzwijgen bewaard en anderen in den regel aangeraden eveneens te zwijgen. Doch dit is niet meer mogelijk sinds de aanvallen komen van onze eigen wapenbroeders, die ze zonder eenige schaamte leveren in de pers. Ik meen veeleer op bijzondere wijze verplicht te zijn mijn stem te verheffen, nu de meest roemvolle en eerbiedwaardige kampioen van de katholieke actie, door hem in geheel Italië op bewonderenswaardige wijze georganiseerd, het voorwerp is geworden van deloyale be•strijding. Hij. die gedurende dertig jaren voor haar zijn eigen belangen en zijn gezondheid heeft opgeofferd en daardoor niet alleen den eerbied der Katholieken heeft verdiend, maar zich ook de bewondering en de hulde heeft weten te verwerven der tegenstanders, een der grootste burgers van Venetië, graat Griovanni Battista Paganuzzi.

Vandaar dat ik — zonder mij eenig recht aan te matigen hetwelk uitsluitend toekomt aan den H. Stoel — plechtig protesteer tegen de boosaardige kritiek, de lasterlijke aantijgingen en de zwarte ondankbaarheid van al diegenen, wie zij ook zijn, die in deze dagen durven te kort schieten in eerbied tegenover een zoo eerbiedwaardig man.

En daar de meest overvloedige bewijzen mij de overtuiging hebben geschonken, dat de gevoelens van hen, die het „Werk der Congressen" door het zaaien van twist en tweedracht

Sluiten