Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebreide kennis wist te verwerven van het kerkelijke- en liet volkenrecht en in tal van andere wetenschappen. Evenals zijn vriend, de literarisch en aesthetisch fijn ontwikkelde Parocchi, 'werd ook Sarto beschouwd als een prelaat van buitengewone eruditie. Zijn talent als administrateur hield hiermede gelijken tred en hoezeer daarbij de practicus in hem op den voorgrond treedt, is reeds gebleken in de eerste dagen van zijn pontificaat. Men kent 's Pausen vorstelijke gift aan de armen van Rome ter gelegenheid zijner troonsbestijging: lOO.tMX) lire. De wijze waarop Pius X dit bedrag zijn bestemming deed bereiken , heeft nog meer de aandacht getrokken dan de grootte der som. lot dusver werden de pauselijke giften n.1. verdeeld op vrij omslachtige en onpractische wijze, die o. a. ten gevolge had dat sommige personen werden bevoorrecht ten koste van anderen, wier omstandigheden hun meer recht gaven op ondersteuning. l)e behoeftigen moesten zich eerst schriftelijk wenden tot hun parochiepastoor. Deze zond de verzoekschriften aan den kardinaal-vicaris, die ze weer liet onderzoeken door een afzonderlijke commissie. Ten slotte werden die verzoekschriften, waarop gunstig beschikt was, aan den pastoor teruggezonden, vergezeld van de toegekende bedragen. Een procedure, die heel wat tijd in beslag nam! Het duurde weken, maanden en zelfs langer eer de sollicitanten antwoord ontvingen. Pius X heeft hierin aanstonds verandering gebracht. Z. H. stelde zijn eerste kroningsgave voor de armen ter hand aan zijn geheim-aalmoezenier. Deze zond op 's Pausen bevel naar de huizen iler behoeftigen zyn agenten uit, die zich daar persoonlijk van den toestand overtuigden en onmiddellijk de giften, naar gelang hunner bevinding, verdeelden.

Wie, zonder te beschikken over gouden bergen, aan groote weldadigheid verstandig overleg en strengen levenswandel paart, moet wel behooren tot die menschen, wier bestaan geadeld wordt door soberheid en arbeidslust.

Pius X doet te Rome wat te Venetië van kardinaal Sarto algemeen bekend was — liy volgt een uiterst eenvoudigen en zeer gezonden leefregel.

Sluiten