Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(joed half zes in den morgen, zomer en winter, is het voor hem dag. Het eerste werk zijn oefeningen van devotie en het lezen der Mis. Dan keert de Paus terug naar zijn zitkamer om het ontbijt s— koffie, geroosterd brood met boter en een weinig marmelade — te gebruiken, hetwelk hem wordt opgediend door zijn trouwen knecht Giovanni, meegekomen uit Venetië. Onmiddellijk daarna beginnen de audiënties voor kardinalen , prelaten, diplomaten en geloovigen — groepen of afzonderlijke personen — uit alle oorden der wereld. Zijn deze afgeloopen, dan werkt de Paus met zijn particulier-secretaris tot het middagmaal. Het menu daarvan bestaat in den regel uit rijstsoep, gekookt rundvleesch, groenten en wat vruchten, terwijl brood met vleesch en een glas wijn het souper vormen. Na den maaltijd trekt de Paus zich eenigen tijd terug in zijn slaapvertrek, gelegen achter de troonzaal. Dan hervat hij den arbeid met zijn secretaris en ten vijf uur beginnen opnieuw de audiënties. Na het avondmaal maakt de Paus geregeld een wandeling in de vaticaansche tuinen. Z. H. die aan loopen de voorkeur geeft boven ryden en tegen vermoeienis niet opziet — nog slechts een paar jaar geleden beklom hij den Grrappaberg in het Venetiaansche om daar een asiel in te zegenen, — legt dan soms een uur of anderhalf uur te voet af, vergezeld door den dienstdoenden kamerheer en twee edelgarden te paard. In de gangen en op de trappen van het Yaticaan beweegt de Paus zich met veerkrachtige!! tred, slechts een enkele maal gebruik makende van de lift naast de apotheek op het Damasusplein. Ten 10 uur begeeft hij zich ter ruste. En bij de vele en verschillende werkzaamheden, welke zijn verheven ambt eiken dag van hem eischt, zijn twee personen schier voortdurend in zyn nabijheid: Mgr. Merry del Val, de waarnemende staatssecretaris, die met den H. Vader bundels telegrammen en andere stukken behandelt, en Sili, de kamerdienaar.

De oostenryksche schilder Lippav, die bezig is een groot portret van den Paus te schilderen, verhaalde omtrent den persoon en de leefwyze van Pius X onlangs het volgende:

Sluiten