Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De H. Vader gunt zich zeiven slechts weinig rust. Als men hem verzoekt zich, met het oog op de groote hitte, wat te ontzien en de audiënties te beperken, antwoordt hij: „„Neen, dat kan niet! De menschen komen dikwijls van zóó verre om den Paus te zien; ik laat hen niet gaarne tevergeefs wachten.'"' De vermoeienissen van het Conclave en van de kroningsplechtigheden hebben bij den H. Vader geen spoor achtergelaten. Zijn uiterlijk is gezond en zijn goed-geproportioneerde, middelmatiggroote, elegante figuur is ook tegen den avond, ondanks alle vermoeiende audiënties en andere bezigheden van den dag, nog even elastisch als gedurende den morgen. Het genot van tabak, onder welken vorm ook, kent de l'aus niet. Bijna exenzeer staat hem het ceremonieel tegen. Treffend is zijn trouwe aanhankelijkheid en zijn liefde voor zijne in den grootsten eenvoud levende zusters, die gaan wonen op een bovenhuis in het Corso Vittorio Emmanuele, een zeer drukke straat, dicht bij het Vaticaan. Ten einde zich minder geïsoleerd te gevoelen en iemand bij zich te hebben, die zijn gewoonten kent en het venetiaansche dialect spreekt, heeft Z. H. Mgr. Bressan benoemd tot zijn particulier-secretaris. Deze heeft te Venetië al de zaken des Pausen geregeld en diens zusters naar Kome geleid. Gedurende zijn korte afwezigheid werd Mgr. Bressan vervangen door Don (xiuseppe l'issina, een jong venetiaansch geestelijke, die eveneens bekend is met de gewoonten des H. Vaders. De 1'aus spreekt en schrijft klassiek Latijn, koestert voor de wetenschap groote liefde en gevoelt veel voor de schilderkunst, is een groot minnaar en gelukkig beoefenaar tevens der muziek — Z. H. speelt orgel en klavier en een goed kennel der italiaansche architectuur. \ an den Keizer van Oostenrijk, dien hij persoonlijk kent, spreekt de Paus met buitengewone hoogachting en genegenheid, en toen hy hoorde, dat men te Ischl in tegenwoordigheid van I' rans Jozef en der leden van het keizerlijke Huis, evenals in de Sint-Stefanuskathedraal te Weenen en in geheel het rijk plechtige Missen van dankbaarheid had opgedragen ter gelegenheid zijntr verkiezing, zeide

Sluiten