Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— PROGRAMMA —

VAN DE VEREENIGING VAN NATUURVRIENDEN

KOSMOS

Gevestigd tc Amsterdam. Administratie: Roelof Hartstraat 68.

De vereeniging „Kosmos" wil in de eerste plaats de kennis der natuurwetenschappen en daarmede het natuurgenot en het begrip harer verschijnselen, in den meest uitgebreiden zin onder ons volk verspreiden.

Dit doel tracht de vereeniging te bereiken door het uitgeven van nieuwe boeken op natuurwetenschappelijk gebied, die in den goeden zin populair en door uitstekende auteurs zijn geschreven en zooveel mogelijk en goed zijn geïllustreerd, welke werken zij voor hare leden KOSTELOOS of tegen buitengewoon lagen prijs verkrijgbaar stelt.

Lid kclfl iedereen worden, die zich verbindt tot eene jaarlijksche bijdrage van drie gulden, betaalbaar I October van elk iaar. Andere plichten of rechten dan hierna aangegeven, bestaan voor de leden niet. TEN ALLEN TIJDE kan men als lid toetreden; wat reeds verschenen is wordt steeds nageleverd. Wil men ophouden lid te zijn, dan moet hiervan vóór 1 Juli van het loopend vereenigingsiaar worden kennis gegeven, daar dit anders opnieuw voor een jaar rekent te zijn ingegaan. De oprichters der vereeniging voeren het beheer en beslissen in alle zaken de vereeniging betreffende.

De leden ontvangen voor hunne jaarlijksche bijdrage KOSTELOOS (voor het jaar loopende van I October '06—uit0 Sept. '07):

ten eerste de volgende uitgaven :

ie Dr. P. 6. Buekers, fiet Zinneleven der Planten. 2« Dr. m. milb. Ifleijer, Zon en Sterren.

3* 3o Proot, Bet Raadsel der Zuidpool.

4« Wilhelm Bölscbe, De Zegepraal van bet Eeven. 5« Dr. f). 3. (Kalkoen, Uit den üoortijd der Harde.

Ten tweede:

Het recht de buitengewone uitgaven of wel andere werken, welke door de Vereeniging zullen worden uitgegeven of aangeboden, tegen belangrijk verminderden prijs te ontvangen.

Elke boekhandel neemt lidmaatschapsverklaringen aan en zorgt voor de toezending der boeken. Waar de levering niet door middel van een boekhandelaar kan geschieden, of op bezwaren stuit, wende men zich tot de administratie der Vereeniging „KOSMOS", Roelof Hartstraat 68 te Amsterdam, aan welke alsdan de contributie per postwissel moet worden toegezonden.

Sluiten