Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied streefden zoowel Engeland als Frankrijk, doch daarom niet beide met evenveel succes en toen de Fransche regeering in den zevenjarigen oorlog Canada had zien verloren gaan, werden de ondernemende Crozet & IJver Joseph ije Keruuf.i.e.n Tre.marec in 1 772 Zuidwaarts gezonden. Naar Kerguelen een Bretonsch edelman, wiens moed evenredig was aan zijn geestdrift, werden later de eilanden genoemd, die hij als Zuid Frankrijk in bezit nam en in zijn sterk gekleurde beschrijving voorspelde hij hier op 50» Z B. in den Indischen Oceaan een ongekenden voorraad hout, mineralen diamanten, robijnen e.a. kostbare gesteenten.

Zijn verhalen hadden een zeer uiteenloopend, maar in elk geval, niet het gewenschte succes : de eene helft van zijn landgenooten lachte er om, de andere helft ergerde er zich over, maar aan zijn opwekking tot verder onderzoek gaf niemand gehoor. Trouwens reeds het volgende jaar kwam Kerguelen zelf van een tweede reis geheel teleurgesteld weer; mist, storm en ziekten hadden hem het verblijf bij Zuid-Frankrijk zoo verbitterd, dat hij het omdoopte in Land van Woestenij en verklaarde zelf liever op IJsland onder den Noordpoolcirkel te leven, dan op een breedte van Parijs in de zuidelijke streken door hem bezocht.

Intusschen was Cook verschenen op het veld van het Zuidpoolonderzoek. James Cook werd de voorman van de thans reeds meer dan honderdjarige streng wetenschappelijke belegering van het Antarctis De uitvinding van den chronome-, ter, het algemeen gebruik van quadrant en sextant, kortom de volmaking der nautische instrumenten, in de groote eeuw der techniek en haar wegbereidster de laatste helft der 18Je eeuw, maakte eindelijk bij ernstige waarnemers groote vergissingen onmogelijk De literatuur vermorste niet langer fantasie en stijl om het Zuidland te bevolken met onzinnige wezens, levende te midden van allerlei buitensporige natuurverschijnselen. Cook trok met waarheidsliefde en nauwkeurigheid een scherpe grens om het geheel eigenlijke Zuidland en binnen die aldus gewijde ruimte is gelukkig tot nu toe leugen en bedrog niet doorgedrongen. Ook in dit opzicht ligt dit nieuwe werelddeel thans nog ongerept voor ons.

Sluiten