Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzwaard, kwam de heldenmoed dier tochtgenooten misschien nog wel het allermooist naar voren. Intusschen was hun gebleken, dat de ijsbarrière tusschen twee hooge berglanden een meer dan 30 lengtegraden breede golf of sont vult.

Ook de andere stafleden waren ondertusschen ver van werkeloos gebleven. Zoo had o. a. Armitage een belangrijken tocht in Victorialand volbracht, en toen de «Discovery» ook dien zomer niet loskwam, werd met nieuwe proviand, met een hulpschip aangevoerd, een tweede maal overwinterd, waarbij voor het eerst de schittering van acetyleenlampen de sombere olielichten verving en door een huiselijken glans in de hut de duisternis buiten vergeten deed. Den volgenden zomer bleek het ook onmogelijk een kanaal te zagen door den ten slotte nog 12 K.M. breeden gordel van 2 a 3 M. dik ijs. Met dynamiet werd toen t^n slotte het schip uit het ijs bevrijd.

Onovertroffen staat in duur en succes Scott's expeditie. Het Zuidland had zijn nimbus van ongenaakbaarheid verloren en nog is de waarde van den wetenschappelijken oogst, die voor de Londensche musea in Kensington geprepareerd wordt, niet geheel te overzien.

In 1901 had ook Neumayer met hulp van admiraal Baudissin de Duitsche Zuidlandexpeditie zien uitzeilen. Prof. Dr. E. von Drygalski was op de «Gauss» de chef van een zorgvuldig gekozen en uitstekend toegeruste staf, maar het lot is hem niet gunstig geweest. Nadat hij bevestigd had, dat Wilkesland ten Oosten van Adèlieland, ook wel Terminationland genoemd, inderdaad niet aldaar bestond, raakte de «Qauss» reeds op den Zuidpoolcirkel voor een vol jaar in het ijs vast: de machine der boot, die te Kiel opzettelijk voor den tocht was gebouwd, bleek te zwak om het pakijs te trotseeren.

Maar ondanks dezen en andere tegenslagen, werd zoo goed mogelijk van de ligging geprofiteerd. Op het ijs en van ijs werden de weerkundige, magnetische en sterrekundige observatoria gebouwd en vooral veel belangrijke weerkundige waarnemingen gedaan. Een tiental K M. ten Zuiden van het overwinteringspunt even ten Zuiden van den Zuidpoolcirkel werd een \\ .0. loopende kust als Kaiser-Wilhelm-II-land ingeteekend. waarvan de groote donkere kegel van een ouden vulkaan

Sluiten