Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijd is, was een vicaris, die blijkens het bovenaan geplaatste grafschrift in 1450 overleed.

Meer naar den buitenmuur is afgebeeld Maria in de zon met het kind Jezus op den arm. Maria heeft een schepter in de hand en de kroon met twaalf sterren op het hoofd, geheel volgens de Openbaring van Johannes. Vooral het kopje van Jezus heeft weinig geleden. Met veel talent geschilderd, evenals het gelaat van Maria, spreekt er eene kinderlijke teederheid en vroomheid uit, welke even treffend is weergegeven als het innig devote, dat van het gelaat der H. Maagd tot ons komt.

Naast haar is flauwtjes de kop van den geknielde te zien, welke op een spreukband de woorden .... miserere mei uitspreekt.

Rechts van Maria bevindt zich een kardinaal, kenbaar aan zijn hoed. Uit het grafschrift, boven dit tafereel van Maria en den kardinaal geplaatst, blijkt, dat het betrekking heeft op Henricus ter Poerten, een kanunnik der St. Walburgskerk, die daags voor Petri ad Cathedram (22 Febr.) 1432 overleed.

Ook bovengenoemde schilderingen hebben, vooral aan de onderzijde, veel geleden, zoodat van den kardidaal slechts iets meer dan diens buste te zien is.

Op den tegenover gestelden muur zijn alleen fragmenten van muurschilderingen aanwezig, o. a. het hoofd van een bisschop, terwijl zich bij den hoek nog eene zeer geschonden heiligenfiguur bevindt, waarboven de woorden: s m(atheus ?). Over deze figuur is later een wijdingskruis

Sluiten