Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de kapel der Schimmelpennincks, waar zich de ingang van de librije bevindt, ziet men op den westelijken zijmuur nog een wijdingskruis en op de oostelijken eene groep van vier personen: Christophorus met het kind Jezus op de schouders, daarnaast de H. Laurentius, op een rooster verbrand, vervolgens een paus (kenbaar aan de tiara) met een boek en eindelijk, in den hoek, de H. Walburgis (?) met een staf in de hand. Deze groep heeft veel geleden. In de zuidoost kapel van het koor, waarin zich het grafmonument van Everhard van Heeckeren en diens echtgenoote Maria Torck bevindt, ziet men eene zeer fraaie muurschildering, naar alle waarschijnlijkheid voorstellende de Gregoriusmis. De geknielde figuur van den H. Gregorius is duidelijk zichtbaar evenals de hostiekelk op het altaar. Volgens de legende zou Jezus aan Gregorius bij het bedienen der mis verschenen zijn en zich op het altaar, waar voor deze geknield lag, geplaatst hebben. Jezus zou toen uit zijn arm bloed hebben laten druppelen, om daardoor als het ware zijne groote toegenegenheid voor Gregorius te kennen te geven. Achter dezen heilige bevinden zich, in devote houding staande, de fraai gepenseelde figuren van den diaken en den sub-diaken en daar achter de H. Augustinus met het attribuut, het hart, en de H. Stephanus.

Dit tafereel schijnt me toe van denzelfden meester te zijn, die ook het mooie altaarpaneel schilderde, dat vroeger in de St. Walburgskerk aanwezig was, doch in 1892 door kerkvoogden aan het Rijksmuseum in bruikleen gegeven werd.

Aan den Noorder pilaar van den triomfboog bevindt zich

Sluiten