Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een fraai uitgevoerd Gotisch baldakijn, in teere kleuren geschilderd, terwijl op den Zuider pilaar nog slechts een fragment van zoo'n baldakijn over is. Waarschijnlijk hebben onder deze Petrus en Paulus gestaan, aan wie de St. Walburgskerk eertijds toegewijd was.

Op den volgenden pilaar aan de noordzijde van het schip bevindt zich de Hemelvaart van Maria. Ook deze voorstelling, uit de vroeg-renaissance periode, heeft veel geleden. Er heeft nog een opschrift onder gestaan, dat echter geheel is verdwenen.

Aan de westzijde van denzelfden pilaar bevindt zich eene zeer oude muurschildering, voorstellende de kroning van Maria door Christus. Deze schildering draagt duidelijk de sporen van later vandalisme. Onder haar zijn nog de restes van eene oudere te zien, voorstellende Christus aan het kruis met een gedeelte van Maria (links) en Johannes (rechts).

Op den volgenden pilaar aan denzelfden kant, ook aan de westzijde, bevinden zich twee schilderingen boven elkaar. De jongste van 1579 heeft een blauwen achtergrond en stelt voor de koperen slang in de woestijn. 1)

Er onder bevindt zich een tafereel op een lichtbruin

1) Deze schildering werd tegelijk met twee andere reeds in 1857 ontbloot, toen men de kerk van binnen vertimmerde, doch later weer met behulp van den witkwast aan het oog onttrokken. De heer Leemans schreef er eene uitvoerige studie over in de Verhandelingen der Koninkl. Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, jaarg. 1863. De beide andere, thans nog niet ontbloote schilderingen zijn volgens Leemans: een voorstelling van den gekruisten Christus en Manasse, gereed om den kerker te verlaten ('?).

Sluiten