Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor het rus der Koburgers heeft uitgeblonken en op verschillende tronen in Europa zich wist te handhaven.

Als avonturier ging de toenmalige prins Ferdinand naar Bulgarije, als koning wordt hij nu geëerd en ontzien als een man van groot gewicht, wiens stem niet gepasseerd mag worden bij de behandeling der Oostersche kwestie. Geholpen door zijne machtige familierelaties en zijne diplomatieke talenten, is het hem gelukt om de schijnbaar hopelooze taak, waarvoor hij als jongmensch geplaatst werd, op schitterende wijze te volbrengen. Ja, meer nog; hij, die in den aanvang voor zijn leven heeft moeten vreezen, heeft in die jaren de rollen zoo weten te veranderen, dat zijne ruwe en voor geen kleinigheid vervaarde ministers, officieren en afgevaardigden zich in acht zijn gaan nemen voor de koele vastberadenheid van een vorst, die bewezen heeft ook klappen te kunnen uitdeelen als het noodig was.

Ik heb hem eens als een ietwat wraakzuchtig mensch hooren beschrijven, onder wiens toornig oog men sidderen kan. Mogelijk dat die karakteriseering overdreven was, maar toch heeft de vorst bewezen voor geen maatregel terug te deinzen, als hij dien in het belang van den Staat noodig achtte, of als het gold zijne vijanden te vernietigen. Hij verstond het om de Bulgaren met hunne 16<ie en 17,ie eeuwsche politieke manieren met gelijke munt terug te betalen. Inplaats van af te stooten, heeft hij ontzag weten in te boezemen, wat de hoofdzaak is bij zulk een jong en nog half beschaafd volk.

Hadde de tegenwoordige koning vroeger geleefd, dan zou hij zeker in < U; 11 smaak van Macchiavelli gevallen zijn en geen kwaad figuur gemaakt hebben onder de vorsten der Renaissance. Hun bloed vloeit immers in zijne aderen, en zoo is het niet te verwonderen, dat dit bloed in dezen afstammeling der Bourbons wel eens aan het kooken geraakt is, als zijne Bulgaren het hem wat te bont maakten.

Zoo leerde hij langzamerhand den aard van het volk kennen en, met dezelfde makkelijkheid, waarmee hij de Bulgaarsche taal geleerd heeft, zijn karakter en zijne eigenschappen door-

Sluiten