Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ferdmand was haar laatste spruit. Hij kwam ter wereld toen zij reeds 44 jaar oud was en de hoop op verderen kinderzegen had opgegeven. Hij was haar lieveling, een echt moeders kindje; zij liet hem haast nooit alleen, zelfs niet in de ijsclub als hij ging schaatsenrijden. Haar eerzucht werd geprikkeld door het vooruitzicht, dat haar lieveling een Kroon zou dragen en door een hofhouding zou omringd worden, waarvan zij de ongekroonde vorstin wezen zou.

Toen op den löden Juli 1837 de deputatie in de Napoleonszaal van liet. slot Ebenthal verscheen en de voorzitter der Sobranje, de heer Tontsjef, het besluit voorlas, waarbij prins Ferdinand van Koburg tot vorst van Bulgarije was uitgeroepen, stond prinses Clementine naast haar zoon.

Niemand van de familie wilde de plechtigheid bijwonen; zelfs 's prinsen eigen broer niet. Allen keurden het avontuur af. De oude prinses verrichtte de honneurs als vrouw des huizes en maakte in de weduwenkap, waaruit de grijze haren te voorschijn kwamen, indruk op de vrij onbeschaafde menschen die voor haar stonden. Zij had voor ieder een lachje en een vriendelijk woord over, en toen haar zoon in een aanspraak, die hij vrij verlegen opzeide, verklaarde de kroon te willen aannemen, blonk haar gezicht van vreugde. Een vlieg, die haar kind onder het spreken lastig viel, trachtte zij met haar waaier te verjagen. Maar toen de plechtigheid afgeloopen was, dacht zij met schrik er aan, dat het een Vrijdag was, waarop majoor Laaba haar wist gerust te stellen, zeggende, dat die dag tevens de Zondag der Mohammedanen was en dat zich onder de deputatie een Muzelman bevond, de Hodsja van Schoemla, die op zulk een heiligen dag de kroon aan haar zoon was komen aanbieden. De Vrijdag kon dus geen ongeluksdag wezen, met welk argument de prinses tevreden was. Zij had tot dusver weinig gereisd, was aan de gemakken van een rijke dame gewend, maar zat nu dikwijls tusschen de wielen, die haar van Weenen naar Sofia en weer terug brachten. In Sofia was zij vorstinmoeder en werd met koninklijke eer in het paleis van haar zoon

Sluiten