Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dusver. Wel een bewijs, dat hij zijn luidjes kende en dat zij ervoeren hoe hij over hen dacht.

Eerst sinds den val van Stamboeloff is de Vorst zelfstandig geworden en feitelijk gaan regeeren. Hij had land en volk leeren kennen en beiden verlangden naar een verzoening met Rusland.

Hij was sinds eenige jaren getrouwd en Stamboeloff, die in het belang der dynastie op een huwelijk had aangedrongen, vermoedde toenmaals niet, dat hij daarmee het Trojaansche paard had binnengehaald.

Maar de keus van een gemalin was niet gemakkelijk. Waar de prinses te vinden, die lust zou hebben om op den onzekeren Bulgaarschen troon plaats te nemen, naar een land te gaan, waar hare geloofsbelijdenis aanstoot zou vinden en waar de Grondwet, die den Griekschen godsdienst voor den troonopvolger voorschreef, eerst veranderd moest worden om aan haar katholieken aanstaanden echtgenoot de mogelijkheid te verschaffen een Roomsche vrouw te nemen. Na eenig beraad viel 's vorsten keuze op prinses Maria Louise, de vrome dochter van den zeer clerikalen hertog van Parma. 's Zomers woonde haar vader in Schwarzau, een dorp niet ver van Weenen, 's winters in Viareggio. In die familie ging het zeer ouderwetsch toe.

Parma heerschte als een patriarch over zijn vrouw, zijn vijftien kinderen en de talrijke bedienden. Alleen zijn dochter Maria Louise, bekend om haar geestig en spotzuchtig karakter, durfde wel eens een loopje met haar deftigen papa te nemen, zonder daarvoor beknord te worden.

Men had aan de prinses bij haar huwelijk verteld, dat zij in een land zou komen, waar alle standen gelijk waren, met geen spoor van aristokratie, en waar het voorkwam, dat ministers zelf naar de markt gingen om hun eten te koopen. En zoo was zij bij haar komst in haar nieuw vaderland en bij de verschillende voorstellingen zeer vriendelijk, gaf handjes links en rechts, alsof zij president Koosevelt ware. Zij zeide aan iedereen, dat land en volk haar bevielen, en dat zij haar best zou doen om een echte Bulgaarsche te worden.

Sluiten