Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij wydde zich enkele jaren voor het Hooge Gerechtshof te Bloemfontein aan zijn vak. De indruk, dien hij maakte, was dat hij een jonge man was van gezond verstand en grondige wetskennis; toch werd hij door niemand, die hem destijds kende, aangezien als een man die de groote talenten en begaafdheden bezat, waarvan hij later zoo vele treffende bewijzen heeft geleverd. Hij was destijds ook eenigszins zwaar van spraak , hetgeen wel meer onder de leden der familie Steyn voorkwam.

Sprekende van de familie Steyn is het een interessant geschiedkundig feit, dat een voorouder van President Steyn, genaamd Hermanus Steyn, in het jaar 1795, tezamen met den burger-commandant Petrus Delport, de leider was van een opstand tegen de Oost-Indische Compagnie, welke Maatschappij beschouwd kon worden als de voorgangster in Zuid-Afrika van de Chartered C'e van Khodes, en welke Oost-Indische Compagnie , zooals helaas altijd het geval is geweest met zulke genootschappen, zich eveneens aan wanbestuur en dwingelandij schuldig had gemaakt, ten gevolge waarvan de Bataafsche Kepubliek in het jaar 1803 het octrooi haar verleend voor goed introk.

Het is een merkwaardige bevestiging van het spreekwoord, dat „de appel niet ver van den boom valt" , dat de man die in 1899 door Gods vinger aangewezen werd als leidsman van het Afrikaansche volk om de dwingelandij van Groot-Brittanje tegen te gaan, een nakomeling moest zyn van dien Steyn, die honderd jaar te voren als voorman zijner landgenooten optrad, toen de vrijheidsgeest hen tot weerstand tegen den verdrukker aanspoorde.

In het jaar 1889 ontstond er, wegens de verkiezing van hoofdrechter lleitz als opvolger van den overlede?i President Brand, eene vacature aan de rechtbank van den Oranje-Vrijstaat, en deze werd aangevuld door de benoeming van den heer Steyn als tweede strafrechter.

Deze betrekking bleef Steyn bekleeden met steeds toenemende bekwaamheid en altijd aangroeiende hoogachting en populari-

Sluiten