Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TJ neutraal verklaren wanneer uwe broeders in een worstelwedstrijd /.ijn ? Kan de eene Afrikaander neutraal blijven wanneer de andere voor Zuid-Afrika sterft ? Gaat gy uw plechtig Verbond, dat reeds voor tien jaren heeft bestaan, op zijde zetten? Gaat gij ontrouw zijn aan uw gegeven eerewoord ?

„Of gaat gij aan de wereld zeggen dat deze Staat, hoewel klein en zwak, sterk genoeg is om trouw te zyn aan zijn woord; dat gy beschouwt dat waar een Afrikaander in een. goede zaak strijdt, daar de neutraliteit van een ander Afrikaander een zonde is tegen het Afrikaanderdom i

„Ziet daar vragen, die gij moet beantwoorden voor uw God en voor uw volk. Wat mij betreft, mijn besluit heeft dagen van nadenken en nachten van gebed gekost. Ik heb gedaan wat ik kon om den vrede met eer te handhaven, en zal nog alles doen. Ik zeg echter nu, met een vrij geweten en openlijk voor het volk: „Ik verlies liever de onafhankelijkheid van den Oranje Vrijstaat met eer, dan die te behouden door oneer of ontrouw." Indien gij met my verschilt, zegt het. God weet, in dezen hachelijken tijd wil ik niemand influenceeren. Gij hebt het volk kunnen raadplegen, ik niet: doet zyn wil Denkt niet dat ik lichtvaardig over de zaak spreek. Ik weet wat het is voor twee zwakke Republieken om te stryden tegen liet machtigste ryk dat de wereld ooit gekend heeft, maar ik weet dat, indien het tot een oorlog moge komen, wij dan niet strijden voor het stemrecht, maar voor het bestaansrecht van het Afrikaander volk. Onze zaak is recht. Ik heb het geloof dat niets geschiedt zonder den wil van den Allerhoogste, en dat Hy die onze vaderen zoo wonderbaarlijk heeft geholpen, zich ook over ons zal ontfermen. In ieder geval, Zijn wil geschiede."

De ISritsche Regeering — niettegenstaande dat zij zich wel bewust was dat de Vrijstaat door het Politiek Verbond verplicht was als bondgenoot van de Transvaal handelend op te treden trachtte nochtans den Pi'esident over te halen, neutraal te

Sluiten