Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen Lord Kitchener op 7 Augustus 1901 zy ne wanhopige Proclamatie (bekend als de Papieren Boni) uitzond, nam President Stevn de gelegenheid te baat, hem op 15 Augustus 1901 een breedvoerig antwoord te zenden, welk antwoord de geheele toedracht der zaak van de Republieken en de houding van President Steyn zelve zoo duidelijk en zoo overtuigend uiteen zette, dat het, hoewel wat lang, hier in zijn geheel moet worden weergegeven. Het is een staatsdocument, dat gelezen kan worden als President Stevn's apologia pro vita mm wat den oorlog betreft, en luidt als volgt:

te Velde, 15 Aug. 1901.

Aan

Zijne Excellentie Lord Kitchener enz.

Excellentie!

Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van Uw Excellenties geëerd schrijven d.d. ö Aug. 1901, insluitende UE.'s Proclamatie van denzelfden datum.

De niet onvriendelijke toon van UEx.'s schrijven geeft mij de vrijmoedigheid om UEx.'s schrijven eenigszins breedvoerig te beantwoorden. Ik heb opgemerkt, niet alleen in uwen brief, maar ook dat verantwoordelijke staatsmannen aan uwe zijde beweren dat de verklaring van oorlog van de Z. A. R. en de inval in het Britsche grondgebied de oorzaak was van den oorlog.

Ik acht het nauwelijks noodig om UEd. te herinneren, dat in 1895, toen de Z. A. R. ongewapend en rustig was, vertrouwende dat hare naburen beschaafde volkeren waren, er onverwachts een aanval op haar werd gedaan uit het Britsch grondgebied. Unnoodig acht ik het UEd. er op te wijzen, dat toen die gekke onderneming — dewelke alleen kon worden ondernomen door een man die door zijne ijdelheid krankzinnig was geworden, mislukte en de heele boel in handen van de Z. A. 11. viel, de Regeering der Z. A. R., vertrouwende op den rechtvaardigheids-zin van het Engelsche volk, al de personen die zij gevangen.

Sluiten