Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen en verzoent ons met het vaak zoo raadselachtig leven. Daarom zeiden de ouden reeds:

Hartzeer slijt Met den tijd.

Letten we op de talrijke staatkundige partijen, die naar 't gezag dingen, op 't verschil van meeningen, dat de mannen der wetenschap verdeeld houdt, op de menigte godsdienstsecten, die niet zelden elkaar vijandig zijn en bestrijden, dan rijst wel eens de vraag: was het vroeger beter? Het geschiedblad geeft een ontkennend antwoord; strijd is er altoos geweest en zal er ook wel altoos blijven. En is dat niet gelukkig? Zou 't niet geestdoodend wezen, als allen eenstemmig dachten en handelden, als er niets meer te vragen, niets meer te onderzoeken viel ? Neen, de spreuk behelst waarheid:

Geen tijd Zonder strijd.

Ik zou zoo kunnen voortgaan en nog menig rijmpje kunnen bespreken, zooals: spaar in tijd of het goed glijdt; tijd gewonnen, winst gesponnen; in dure tijden trouwen leert zuinig huis te hou'en; die zijn tijd verwaarloosd heeft, voelt de spijt zoo lang hij leeft; doch ik beperk mij liever. Alleen over een uitdrukking, aan den tijd ontleend, wensch ik nog iets te zeggen:

Oude menschen zijn dikwijls lofredenaars op den goeien, ouwen tijd. Zitten zij eenmaal op hun stokpaardje, dan draven ze door en weten van geen ophouden. „Neen, dan was 't weleer toch beter: de levensmiddelen waren goedkooper, 't schaars aanwezige geld werd meer gewaardeerd, 't ontbrak den minderen man noch aan werk noch aan brood, op huiselijkheid stelde men prys, de zeden waren eenvoudiger, eerlijkheid en goede trouw overvloediger." Die lofrede lijdt aan overdryving en bijgevolg gedeeltelijk aan onwaarheid.

Maar welken Tijd behooren wij nu te volgen?

Sluiten