Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu zal men echter wel toegeven dat er eetrig verband bestaat tusschen het leven op het land en het leven in de stad. Groenten, melk en andere producten moeten naar de stad gebracht worden. Waar de buitenman niet nog vroeger op kan staan (zonder groot ongerief... en dat mag de wet niet veroorzaken!) zullen die producten op denzelfden zonnetijd in de stad komen d. w. z. drie kwartier later! Ieder die in de stad dus met de boeren en buitenlui te maken heeft zal zijn werk eerst drie kwartier later kunnen beginnen. Het werk, het leven van dien stadsbewoner wordt dus niet alleen door een willekeurige klok geregeld, doch alleen door die klok, omdat deze op haar beurt door de zon geregeld wordt. Men kan met haast evenveel recht zegden dat slechts van den windwijzer afhangt of men voor den wind kan zeilen.

Hier zouden wij een geheele reeks van stadswerklieden, en personen wier werk met dat dier stadswerklieden samenhangt, kunnen opnoemen, wier werkuren eveneens met de zon en niet meteen willekeurige klok veranderen: bouwvakarbeiders, havenwerkers enz.

De stadsbewoners hebben hun dag- en nachtverdeeling zoodanig ingericht als zij meenen dat, rekening houdende met de veranderende tijden van zonsop- en ondergang, het beste is Nu moge de hooge regeering wel meenen dat die verdeeling niet goed is en, alles 40 minuten eerder kan geschieden, doch zeker zal dan wel blijken dat, in vele gevallen, een verschuiving ten opzichte van den zonnetijd levendige protesten zou uitlokken. Nemen wij bijv. een gegoed burger, die er van houdt gedurende de rustige avonduren te werken en er reusachtig tegen opziet in den winternacht op te staan. Hij komt tegen acht uur uit zijn bed. Een brcede schare gegoede burgers is even lui als hij. Zij houden ervan zonlicht te hebben om een beetje moed te 2even bii het beginnen van een nieuwen langen arbeidsdag.

Sluiten