Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zullen die nienachen allen hun gewoonten met de klok veranderen of in den winter met de zon blijven opstaan?

Dit zijn slechts enkele overwegingen die ons de overtuiging geven dat het leven der stadsbewoners niet alleen door een willekeurig gestelde klok wordt geregeld, onverschillig op welk oogenblik van het etmaal die klok den fictieven middaar afkondigt.

Doch er zijn meer aanwijzigingen. In het buitenland heeft geen tijdverschuiving plaats. (?) Daar hebben de menschen hun M. E. T. of hun Gr. T. en denken niet aan veranderen. Doch talryke zaken, vooral in de grootste steden, houden verband met handelingen in het buitenland. Telegrammen die op vaste tijden hier komen zullen volgens M. E. T. drie kwartier later hier moeten komen. En kantoren waarin gewacht moet worden tot een bepaald telegram om b. v. zes uur ontvangen is — zulke kantoren zijn ons bekend — zullen drie kwartier later (op de klok van professor Hubrecht) open moeten blijven.

Een onzer medewerkers, die voor ons onderzocht, hoe de internationale postverbinding zouden veranderen, deelde ons dienaangaande het volgende mede:

Een hoofdambtenaar van een der groote spoorwegr-maatschappyen toonde ons aan dat al dadelijk de posttreinen zouden moeten blijven loopen op hetzelfde zonne-uur als thans, dus volgens de klok een uur later, wijl toch deze treinen aansluiten bij het internationaal verkeer en ook alle andere internationale treinen in de dienstregeling op hetzelfde zonne-uur zouden moeten worden gehandhaafd. Weet men nu tevens hoevele locale snelverbindingen op dat internationale verkeer zijn gebouwd, dan is de desorganisatie van den dienst voor een ieder begrijpelijk.

„Professor Hubrecht schijnt van oordeel" — zoo merkte onze vertegenwoordiger op — . dat het nadeel, voor de maatschaDüiien

Sluiten